Loggan, röd med vit text

NYHETER

2013

Danslärarutbildningen i Piteå visar hur bedömning i dans kan gå till.

I Sveriges Televisions/UR:s program som handlar om betyg och bedömning syns dansen som ett tydligt exempel. Det är danslärarstudenter från danslärarutbildningen i Piteå vid Luleå tekniska universitet som bl.a. tränas i det pedagogiska förhållningssätt som krävs vid bedömning i dans.

Detta sker under ledning av Ninnie Andersson, danslärare och doktorand i pedagogik inom området dans och lärande.

Se mer i UR:s program: http://www.ur.se/Produkter/177221-Larandets-idehistoria-Vad-ar-betyg

Mer information om Ninne Anderssons forskning: http://www.ltu.se/staff/n/ninand-1.52244

Barn möts, lär och utvecklas genom dansen. Under året dansar barn och unga på flera skolor i Stockholm minst en gång i veckan tack vare att de har dans på schemat.

Ett unikt möte i dans mellan elever från skolor i Skärholmen och Stockholms innerstad blir det på Nordiska museet på måndag den 16/12 när över 150 elever manifesterar dansens självklara plats på skolschemat. Barnen dansar in julen och får också möta musik framförd av konsertpianisten Roland Pöntinen.

”Att dansa tillsammans skapar förståelse, delaktighet, fantasi, självkänsla och lärande. Genom dansen får eleverna mötas över språkgränserna och uttrycka det som bara går att säga med dans”, säger Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef för Institutet Dans i skolan.

Intresset för dans på schemat ökar i hela landet. Enligt läroplanen ska skolan sträva efter att erbjuda alla elever fysisk aktivitet dagligen samt ge alla barn möjlighet till mötet med danskonsten och fantasin. Regeringens satsning Skapande skola ger stora möjligheter för elevernas eget skapande, bland annat genom dans i skolan. En ny lärarkategori - dansläraren tar nu plats i de svenska skolorna.

Plats/Tid: Nordiska museet 16/12 kl.14.00. Juldansen arrangeras av Institutet Dans i skolan.

Kontakt:
Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef, tel. 070-586 15 15, cecilia.dahlgren@dansiskolan.se

Etiketter: dansiskolan, juldans

Piteå den 22 november 2013

Piteå kommun, det nationella Institutet Dans i skolan och Luleå tekniska universitet (LTU) med Danslärarutbildningen i Piteå arrangerar en manifestation för politiker, tjänstemän, rektorer. lärare, dansutövare och övriga intresserade.

Syftet är:

 • att synliggöra det som händer i Norrbotten inom dansområdet
 • att presentera intresse och ansvarstagande för dansutvecklingen i samhällsutvecklingen
 • att lyfta fram kommunerna i Norrbotten när politiker m.fl. presenterar hur dansen utvecklas och vilka förväntningar som finns.
 • att visa dansens betydelse för barns och ungas utveckling och lärande, och på vilket vis de unga kan ta plats i samhället med hjälp av danskonsten
 • att diskutera samverkan inom dansområdet i Norrbotten med utgångspunkt i nätverksbyggande mellan kommunala, regionala, nationella och internationella aktörer.


Dansmanifestationen äger rum den 22 november kl. 13-16 på Musikhögskolan, Acusticum och i Danslärarutbildningens vackra danssalar i Piteå.

Utöver mötet som arrangeras för politiker, tjänstemän, rektorer, lärare, företagare och övriga intresserade, erbjuds också dansworkshops för dansverksamma parallellt i klassisk balett, jazzdans och i flamenco.

Pressmöte kl. 12.50 i stora danssalen med

Erik Höglund                                     Sam Nilsson
Prefekt LTU                                        ordförande Institutet Dans i skolan

Cecilia Björklund Dahlgren              Peter Roslind
Verksamhetschef Institutet              Kommunalråd Piteå kommun
Dans i skolan

Kontakt: cecilia.dahlgren@dansiskolan.se, tel. 070 586 1515

Manifestationen ger inspiration, kunskap, erfarenhetsutbyte, utvecklade nätverk och möjlighet att diskutera hur vi gemensamt ska stärka dansen i hela länet, t.ex. ta kontakt med Institutet Dans i skolan och Danslärarutbildningen i Piteå för att få hjälp att vidareutveckla dansen i kommunerna.

Institutet Dans i skolan, Danslärarutbildningen i Piteå, Luleå tekniska universitet och Piteå kommun bjuder in till spetskompetensdagar för danslärare och danspedagoger. Skolans styrdokument (Lgr 11 och Gy 11) ställer nu större krav på dans-lärarens kompetens och det finns en stor efterfrågan på kunskapsbildning.

Det blir Workshops och seminarier under ledning av Marcelle Bonjour, grundaren av Danse au Coeur, Frankrikes nationella resurscentrum för dans i skolan och den franske danskonstnären Jean-Christophe Paré, tidigare chef för Operabaletten i Marseille. De konstnärliga processerna står i fokus och ett tvärkonstnärligt perspektiv på dansteori, estetik, historia och dansanalys som används i de franska skolorna får deltagarna ta del av i Danslärarutbildningens vackra danssalar i Piteå.

Datum: Onsd 13/11 kl. 8.30 - 18.00, torsd 14/11 kl. 8.30 - 18.00,
fred 15/11 kl. 8.00 - 10.30. (Delta hela dagar eller del av dag.)

Anmälan via formulär här senast 12 november 2012. Kostnadsfritt. Begränsat antal platser.

Ladda ner flyer med mer information.

Kathleen Quinlan, en av de främsta i världen inom Isadora Duncan-traditionen och grundare och konstnärlig ledare för Lilla Baletten/Isadorables i Stockholm ger workshops vid Danslärarutbildningen i Piteå i september.

Institutet Dans i skolan, Danslärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet och Piteå kommun bjuder dansverksamma på workshops med Kathleen Quinlans spetskompetens i Danslärarutbildningens vackra danssalar i Piteå (kostnadsfritt för deltagare).

Onsdagen den 4 /9 kl. 10.15-16.00 och/eller onsdagen den 18/9 kl. 10.15-16.00

Deltagarna får möta Isadora Duncan-traditionen och får själva lära sig autentisk Duncan-koreografi samt inblick i danspionjären Isadora Duncans filosofi om dansens betydelse för barns och ungas utveckling.

Anmälan per mail till cecilia.dahlgren@dansiskolan.se

Ladda ner flyer.

Etiketter: dansiskolan, workshops

180 förskollärare, barnskötare och dagbarnvårdare möttes i Folkets hus.

Dans är ett viktigt språk i barns liv. I dansundervisningen utgår man ifrån barns genuina behov av lek och rörelse och kroppsmedvetenheten stärks och motoriken utvecklas. I dansen får barnen också utveckla sin egen fantasi och gestalta bilder, tankar och känslor både som individ och i grupp. Dansen ger många möjligheter som inte det verbala språket kan ge och därför är det viktigt att barnen tidigt får möta dansen. Dans är också glädje! Att dansa tillsammans med sina kamrater skapar förståelse och delaktighet. Intresset för dansens betydelse för barns utveckling ökar. 110 kommuner har introducerat dans under ledning av danslärare i grundskolan.

”I Kiruna finns redan dans på schemat i många skolor och nu ökar intresset för dans i förskolorna”, säger Cecilia Björklund Dahlgren, universitetslektor i dans vid Danslärarutbildningen i Piteå/Luleå tekniska universitet och verksamhetschef Institutet Dans i skolan.

Upptakt för Dans i förskolan på Folkets hus i Kiruna 23 augusti kl. 13.15 – 16.00

Parallella workshops där deltagarna själva får inspiration, idéer och kunskap för att kunna introducera, förankra och vidareutveckla  dansen i förskolorna i Kiruna kommun.


Danssagor i förskolan!
Anna Lindqvist, danforskare och universitetslektor i pedagogiskt arbete vid institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet.

Dansen ett viktigt språk i förskolebarnens liv!
Kroppsmedvetenhet, fantasi och lärande, Cecilia Björklund Dahlgren, universitetslektor i dans vid Danslärarutbildningen i Piteå/Luleå tekniska universitet och verksamhetschef Institutet Dans i skolan

Dans i förskolan i praktiken!
Jenny Baldemar, danspedagog vid Kulturskolan i Kiruna med stor erfarenhet av dansundervisning i förskolor


Kompetensutvecklingsdagen arrangeras av Kiruna kommun i samarbete med Institutet Dans i skolan och Danslärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet.

Pressmöte Fredag 23 augusti kl. 12.50, Folkets hus i Kiruna

Kontakt: Cecilia Björklund Dahlgren, Institutet Dans i skolan, tel. 070-586 15 15, cecilia.dahlgren@dansiskolan.se

Under kommande läsår 2013-2014 ger Luleå tekniska universitet i samverkan med Institutet Dans i skolan två fristående distansutbildningar:

 

DANS I SKOLAN 7,5 hp

Kursen "Dans i skolan" riktar sig till lärare från hela landet på samtliga stadier i det allmänna skolväsendet samt lärarstudenter. Kursen är en distansutbildning under läsåret 2013-2014 i samarbete med Institutet Dans i skolan och syftar till att ge de studerande tillgång till dansens kunskapsinnehåll med utgångspunkt i konkret dans i skolan-verksamhet.

 

I kursen kommer dansens betydelse för elevernas utveckling behandlas såväl teoretiskt som praktiskt. Didaktik för obligatorisk dansundervisning är också ett viktigt tema.

 

Det blir fem kurstillfällen (halvdagar: fred-lörd) med föreläsningar, dansundervisning, exempellektioner och litteraturseminarium. Under läsåret ska de studerande auskultera och själva utveckla metoder för dans och lärande inom förskola eller grundskola.

 

Dans i skolan-kurserna ges i Stockholm och i Piteå, men kan eventuellt också anordnas på annan ort under läsåret 2013-2014.

 

Ladda ner flyer för mer information.

 

BARNBALETT 7,5 hp

I kursen "Barnbalett" utgår man från barns genuina behov av lek och rörelse och ger deltagarna kunskap i hur de ska kunna leda och lära barn klassisk balett. Den studerande ska med hjälp av läroplanen (Lgr 11) och de styrdokument som ligger till grund för yrkesdansarutbildning i Sverige kunna reflektera över dansdidaktik för barn med utgångspunkt i klassisk balett.

 

Undervisningen sker i grupp och det blir 5 kurstillfällen (2 halvdagar: t.ex. fred-lörd) i form av föreläsningar, dansundervisning, auskultationer, exempellektioner och praktik. Examinationen sker genom att deltagaren genomför en barnbalettlektion, en videodokumenterad redovisning av ett eget barnbalettprojekt och en skriftlig uppgift.

 

Barnbalettkursen äger rum vid Danslärarutbildningen i Piteå eller på annan ort t.ex. i Stockholm och inbegriper även viss distansundervisning under läsåret 2013- 2014.

 

Ladda ner flyer för mer information.

DANSMATTE för högstadiet har utvecklats med stor framgång av Ninnie Andersson, danslärare och doktorand i pedagogik vid Luleå Tekniska Universitet. Det är en unik metod att med hjälp av dansundervisning utveckla högstadieelevers lärande i matematik.

 

I tidskriften om danspedagogik och dansforskning, Nordic Journal of Dance har läromedlet Dansmatte för högstadiet (DVD + skrift ), producerat av Institutet Dans i skolan, nyligen recenserats av Gudbjörg Arnardottir från Island som konstaterar att "Dansmatte för högstadiet visar utan tvekan att en koppling mellan dans och matematik är möglig, och att metoden kan anpassas för skolan"

 

Det är av stor betydelse för området Dans och lärande att Dansmatten når ut internationellt så att fler elever får chansen att använda dansen i lärandet. Dans är ett unikt kunskapsområde och ger eleverna utsökta möjligheter till lärande i till exempel matematik, språk och historia.

 

"Intresset för DANSMATTE är mycket stort och särskilt nu när matematikundervisningen ska stärkas och rektorer och lärare letar efter nya metoder för att kunna nå målen i matte. Institutet Dans i skolan gratulerar dansläraren och doktoranden Ninnie Andersson för hennes stora framgång med DANSMATTEN så att elever och lärare i andra länder också involveras", säger Cecilia Björklund Dahlgren, universitetslektor i dans vid LTU och verksamhetschef för Institutet Dans i skolan.

 

Läs recensionen in sin helhet:

http://www.nordicjournalofdance.com/dansmattereview.html

 

Se trailer om dansmatte:

http://www.youtube.com/watch?v=uKNKSqMLjlM

Etiketter: dansmatte
Foto: Hans-Olof Utsi Foto: Hans-Olof Utsi

Piteå kommun, det nationella Institutet Dans i skolan och Luleå tekniska universitet (LTU) har tagit initiativ till en internationell plattform för Dans och lärande. En manifestation för dansutvecklingen arrangerades i Piteå 13/3-2013 för politiker, tjänstemän, rektorer, lärare, studenter och danskonstnärer från Norrbotten och Västerbotten.

 

Manifestationen resulterade i

 • att kommunerna Umeå, Skellefteå, Piteå, Luleå och Kiruna presenterade sina verksamheter med dans i skolan.
 • att lärare och dansverksamma deltog i workshops i Dansmatte, Streetdans och i Klassisk balett.
 • att förslaget om Svenska Balettskolan Norr diskuterades: yrkesdansarutbildning från åk 4 i grundskolan, som idag endast finns i Piteå, ska eventuellt kunna involvera flera kommuner.
 • att en planering för Dans i skolan-Biennal 2014, inom ramen för Kulturhuvudstadsåret, ska genomföras där Norrbotten och Västerbotten visar övriga Sverige att man är ledande inom området dans och lärande.
 • att den internationella Plattformen för Dans och lärande som nu formeras när Luleå tekniska universitet, Piteå kommun och Institutet Dans i skolan samverkar synliggjordes.
 • att Peter Roslund, ordförande i kommunstyrelsen i Piteå, berättade om ett förslag till ny scen, dansens egen blackbox och whitebox och presenterade Piteå som en unik danskommun med stort intresse i att samverka med landets övriga kommuner .
 • att Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef för Institutet Dans i skolan och grundare av Sveriges första Danslärarutbildning vid LTU, uppmuntrade kommunerna att ta kontakt med institutet för att få hjälp att vidareutveckla dansen i kommunerna.
 • att kommunerna ska utse en kontaktperson som ska kommunicera med Plattformen för Dans och lärande.
 • att kommunerna och deltagarna vid manifestationen var överens om att samverkan mellan bredd och elit är nödvändig för att stärka danskonsten.
 • att nätverksbyggandet mellan kommunerna i Norrbotten och Västerbotten stärktes.

 

Kontakt
Cecilia Björklund Dahlgren, universitetslektor i dans vid Luleå tekniska universitet och
verksamhetschef, Institutet Dans i skolan, tel. 070-586 15 15
E-post: cecilia.dahlgren@dansiskolan.se

 

Ladda ner information.

 

Intresset för dans i skolan ökar och många skolor har introducerat obligatorisk dansundervisning under ledning av danslärare. Dansen som konstform ger eleverna möjlighet att gestalta och ge form åt inre bilder, tankar och känslor både som individ och grupp. Dans är ett unikt kunskapsområde och ger eleverna utsökta möjligheter till lärande i till exempel matematik, språk och historia.


Ninnie Andersson, danslärare och doktorand i pedagogik vid Luleå Tekniska Universitet, har i samverkan med Helena Fridström utvecklat DANSMATTE för högstadiet med stor framgång. Helena Fridström är utbildad matematik- och NO-lärare för år 4-9 och har arbetat drygt 10 år på högstadiet. Som redaktör på ett av Sveriges största läromedelsförlag, utvecklar Helena numera läromedel inom matematik och NO för högstadiet och gymnasiet.


I Johan Skytteskolan i Älvsjö har Ninne Andersson och Helena Fridström skapat en metod att med hjälp av dansundervisning utveckla högstadieelevers lärande i matematik. Intresset för DANSMATTE är mycket stort i Sverige och särskilt nu när rektorer och lärare letar efter nya metoder för att kunna stärka undervisningen i matematik.


Institutet Dans i skolan arrangerar ytterligare en två dagars kurs i DANSMATTE våren 2013 eftersom efterfrågan är mycket stor. Utgångspunkten är dansmatte för högstadiet men deltagarna
kan naturligtvis själva vidareutveckla dansmatten för andra stadier.


Det finns också ett läromedel (DVD + skrift) som inspiration.


Dansmattekursen vänder sig till lärare, rektorer, skolutvecklare, lärarstudenter och dansverksamma. Kursen i DANSMATTE under ledning av Ninnie Andersson och Helena Fridström äger rum i Stockholm söndagen 21/4 kl.11–16 och söndagen 26/5-2013 kl. 11-16 2013. Lokal meddelas senare.


Anmälan sker via formulär här senast 15/4-2013. Begränsat antal platser!


Kostnaden för kursen är 800 kr som betalas in till Bankgiro: 765-0260. Märk inbetalningen med namn samt Dansmatte vår 2013.

 

Ladda ner inbjudan.

Pressmeddelande från Institutet Dans i skolan, 11 mars 2013

 

Piteå kommun, det nationella Institutet Dans i skolan och Luleå tekniska universitet har tagit initiativ till en internationell plattform för dans med utgångspunkt i dans och lärande.

 

Genombrott för dans och lärande i Sverige!

Norrbotten och Västerbotten visar vägen och i synnerhet Piteå.

 

 • Bredd och elit hand i hand stärker danskonsten
 • Det nationella Institutet Dans i skolan har sitt säte i Norrbotten, Piteå med uppdrag att främja intresset och öka ansvarstagandet för dans i skolan i hela landet
 • 110 kommuner har introducerat dans på schemat i Sverige och kommunerna i norr har varit trendsättare t.ex. Skellefteå, Piteå och Kiruna
 • Sveriges första Danslärarutbildning finns vid Luleå tekniska universitet (LTU) i Piteå
 • Danslärarna som examineras från Piteå får direkt arbete runt om i landet
 • Forskning inom området Dans och lärande utvecklas vid LTU i Piteå
 • Internationellt nätverksbyggande stärker danskonsten

 

Piteå kommun, Institutet Dans i skolan och Luleå tekniska universitet arrangerar en Dansmanifestation i Piteå den 13 mars kl. 11-16 för politiker, tjänstemän, rektorer, lärare och danskonstnärer från Norrbotten och Västerbotten.

 

Syftet är:

 • att synliggöra dansen i samhällsutvecklingen och lyfta fram den internationella plattformen för dansutveckling som nu tar form i Piteå.
 • att kommunerna Umeå, Skellefteå, Piteå, Luleå och Kiruna presenterar sina verksamheter med dans i skolan.

Program och mer information finns här.

 

Pressmöte
Danslärarutbildningens danssalar på Musikhögskolan, Snickargatan 20 Piteå

Onsdag 13 mars kl. 11.45

 

Kontakt
Cecilia Björklund Dahlgren, universitetslektor i dans vid Luleå tekniska universitet och verksamhetschef, Institutet Dans i skolan, tel. 070-586 15 15
E-post: cecilia.dahlgren@dansiskolan.se

 

Piteå kommun, det nationella Institutet Dans i skolan och Luleå tekniska universitet arrangerar en dansmanifestation för politiker, tjänstemän, rektorer, lärare och dansutövare från Norrbotten och Västerbotten.

 

Syftet är:

 • att presentera hur vi kan utveckla världens bästa skola med hjälp av kulturen och i synnerhet med hjälp av dansen.
 • att lyfta fram dansens betydelse för barns och ungas utveckling och lärande och på vilket vis de unga kan ta plats i samhället med hjälp av danskonsten.
 • att synliggöra det som redan händer i Norrbotten och Västerbotten inom området Dans och lärande
 • att planera för den nationella Dans i skolan-Biennalen 2014 inom ramen för Kulturhuvudstadssatsningen.
 • att diskutera förslaget om att vidga Svenska Balettskolans statliga yrkesutbildning i dans till Svenska Balettskolan Norr (idag finns den endast i Göteborg, Stockholm och Piteå).
 • att diskutera den nationella/internationella plattformen för Dans och lärande.


Dansmanifestationen äger rum den 13 mars kl. 11-16 på Musikhögskolan, Acusticum och i Danslärarutbildningens vackra danssalar i Piteå.

 

Utöver det seminarium som kommer att arrangeras för politiker och tjänstemän erbjuds också workshops för lärare och rektorer. På programmet blir det t.ex. Dansmatte för högstadiet, Lgr 11 och fysisk aktivitet dagligen, Dans i skolan ur ett genusperspektiv, Barn, dans och framtidstro-utvecklingsarbetet med dans och integration och forskningsstrategier inom området dans och lärande.

 

Anmäl er så snart som möjligt till cecilia.dahlgren@dansiskolan.se. Mer information per telefon: 070-586 1515.

 

Ladda ner programblad.

Onsdagen den 13 mars kl. 13–14.30 ca i danssalarna på Musikhögskolan i Piteå.

 

Intresset för dans i skolan ökar och många skolor har introducerat obligatorisk dansundervisning under ledning av danslärare. Dansen som konstform ger eleverna möjlighet att gestalta och ge form åt inre bilder, tankar och känslor både som individ och grupp. Dans är ett unikt kunskapsområde och ger eleverna utsökta möjligheter till lärande i till exempel matematik, språk och historia.

 

Ninnie Andersson, danslärare och doktorand i pedagogik vid Luleå Tekniska Universitet, har i samverkan med matematik-lärare utvecklat DANSMATTE för högstadiet med stor framgång. De har skapat en metod att med hjälp av dansundervisning utveckla högstadieelevers lärande i matematik.


Intresset för DANSMATTE är mycket stort i Sverige och särskilt nu när rektorer och lärare letar efter nya metoder för att kunna stärka undervisningen i matematik. Det finns också ett läromedel (DVD + skrift) för inspiration. Lär mer om Dansmatte genom denna trailer.


Piteå kommun, Luleå tekniska universitet och Institutet Dans i skolan arrangerar en manifestation för dans och lärande den 13/3 i Piteå och inom ramen för detta bjuds nu rektorer och lärare in till en workshop i DANSMATTE. Utgångspunkten är dansmatte för högstadiet men deltagarna kan naturligtvis själva vidareutveckla dansmatten för andra stadier.


Workshopen i Dansmatte som är kostnadsfri vänder sig till lärare, rektorer och dansverksamma. Musikhögskolan i Piteå, Snickargatan 20.

 

Anmälan

Anmäl dig via formulär här senast 10/3-2013. Begränsat antal platser!

Etiketter: dansmatte, dansiskolan

Den psykiska ohälsan bland unga flickor är alarmerande hög. Nedstämdhet och kroppsliga besvär förekommer dubbelt så ofta bland flickor som bland pojkar oavsett skolår. Forskning visar att fysisk aktivitet kan förebygga och behandla psykisk ohälsa hos unga.

 

"Dansprojektet", är en randomiserad kontrollerad interventionsstudie från Örebro som nyligen publicerats i JAMA Pediatrics och som rönt stor uppmärksamhet. Huvudsyftet var att utvärdera hälsoeffekten och kostnadseffektiveten i att komplettera skolhälsovård med dans för flickor 13‐18 år som har återkommande psykosomatiska besvär och/eller upplevd stress eller nedstämdhet. Ingen förkunskap i dans krävdes. Totalt 171 flickor rekryterades med hjälp av skolhälsovården i Örebro kommun.

 

Analyser visar att de flickor som ingick i interventionsgrupp förbättrade den självskattade hälsan mer än kontrollgruppen. Den positiva effekten uppkom vid interventionens slut och kvarstod även 4 och 12 månader efteråt.

 

Nu finns det möjlighet att starta Dansprojekt i olika städer och kurser hålls 29-27 april 2013 i regi av Vårdvetenskapligt Forskningscentrum, Örebro Läns Landsting i samarbete med Örebro Universitet.

 

Läs mer om projektet och kurserna.

Sveriges första danslärarutbildning i Piteå ger unika möjligheter!

 

Ansökan till Lärarutbildningen, med dansinriktning sker via www.studera.nu.

 

Sista anmälningsdatum 15 april 2013.

 

Antagningsprov: Du väljer ett av följande alternativ:

 • Piteå 10 – 11 maj
 • Stockholm 24-25 maj

 

www.ltu.se

 

Ladda ner flyer.

Institutet Dans i skolan medverkar och Institutets verksamhetschef Cecilia Björklund Dahlgren invigningstalar vid konferensen "Art in Education" som äger rum i Edsbyn 7-8/1-2013. Konferensen kommer att bjuda på föredrag, praktiska workshops, seminarier och kulturupplevelser.


Konferensen skapar en mötesplats för lärare eller kulturaktör som kan hitta inspiration och motivation till att arbeta med konstarter i pedagogiken. Konferensen genomförs i samarbete med det EU-finansierade projektet ARTinED och innehåller både internationella och lokala inslag.


På programmet finns föreläsare och inspiratörer från FNCC, London University, Institutet Dans i Skolan, Musik i Syd, Statens Kulturråd, samt workshops i bland annat språkutveckling, dansmatte, lasergraffiti och annat.

 

Läs mer: http://www.lg.se/musikgavleborg/artined

 

Ladda ner programmet.