Loggan, röd med vit text

NYHETER

2017

Pressmeddelande från Institutet Dans i skolan, 15 december 2017

Det blir ett möte i dans när elever från Västerholmsskolan i Skärholmen, Sameskolan i Kiruna, Kungsholmens grundskola och Storkyrkoskolan manifesterar dansens självklara plats i skolan i Juldansen på Nordiska museet 18 december 2017.

Regeringen lyfter fram hälsa och rörelsens betydelse för barn och ungdomar, nu senast med satsningen ”Mer rörelse i skolan! och Stockholms stad satsar på rörelse i skolan varje dag för alla skolor i kommunen. Detta är särskilt viktigt för de barn som har tuffa uppväxtvillkor så att de får samma chans att må bra och nå måluppfyllelse i skolan men också för många andra elever som är alldeles för stillasittande.

”När regeringen och Stockholms stad säger ’mer rörelse i skolan’ säger vi ’mer dans i skolan’! Dans är ett ursprungligt språk och har alltid varit en viktig form för kommunikation mellan människor. Institutet Dans i skolan inspirerar och stödjer kommuner och skolor så att alla barn och ungdomar får möjlighet att dansa i skolan under ledning av danslärare och att möta dansen som scenkonst”, säger Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef för Institutet Dans i skolan.

Juldansen på Nordiska museet är också ett möte i dans och musik mellan bredd och elit när barnen dansar in julen och får möta konsertpianisten Roland Pöntinen. Dans är kommunikation och genom dansen får eleverna mötas över språkgränserna och uttrycka sådant som bara går att säga med dans. Att dansa tillsammans skapar förståelse, delaktighet, fantasi, självkänsla och lärande!

Plats/Tid: Nordiska museet, måndagen den 18/12 kl. 13.00.
Pressmöte med Institutets verksamhetschef Cecilia Björklund Dahlgren och styrelseordförande Björn Sprängare samt rektorer kl. 14.00 på Nordiska museet.

Kontakt
Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef, 070-586 15 15, cecilia.dahlgren@dansiskolan.se.

Juldansen arrangeras av Institutet Dans i skolan.

Målen för Institutet Dans i skolan är

 • att alla elever ska få tillgång till dansen som kunskapsområde i skolan,
 • att stärka dans i skolan-området genom metodutveckling och forskning.
   

Företagsledaren Björn Sprängare har utsetts till ny ordförande för Institutet Dans i skolan och påbörjar sitt uppdrag 1 januari 2018.
 
”I dansen får barnen röra sig, utveckla sin fantasi och kreativitet och samspela med andra. I dagens samhälle betyder det mycket för barnens utveckling och jag vill gärna bidra till att fler barn upptäcker dansens möjligheter och glädje”, säger Institutets nye ordförande Björn Sprängare om utnämningen.
 
Institutet Dans i skolan inspirerar och stödjer kommuner, skolor och högskolor, så att alla barn och ungdomar får möjlighet att dansa i skolan och att möta dansen som scenkonst. Målen för Institutet Dans i skolan är:

 • att alla elever ska få tillgång till dansen som kunskapsområde i skolan,
 • att stärka dans i skolan-området genom metodutveckling och forskning.

Björn Sprängare har disputerat vid Skogshögskolan och han har haft ledande positioner inom Mo och Domsjö AB (MoDo), Trygg Hansa och Kungliga hovstaterna. Fram till 2011 var han styrelseordförande för det statliga gruvföretaget LKAB. Björn Sprängare är hedersmedlem av Kungliga Filharmonikerna och har varit ordförande i styrelsen för Stockholms Konserthusstiftelse. Han är även ledamot av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).
 
”Vi är stolta och glada att välkomna Björn Sprängare som ordförande i styrelsen som med gedigen erfarenhet av ledarskap inom både näringsliv och kulturområde kommer att berika styrelsens verksamhet i att främja mer dans i skolan. Vi arbetar för att dessa frågor lyfts högre på dagordningen i samhälls- och skolutvecklingen”, säger Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetsledare för Institutet Dans i skolan.
 
Björn Sprängare ersätter den avgående styrelseledamoten och ordföranden Christer Wiklund, fil.dr i pedagogik, professor i musikpedagogik vid Luleå tekniska universitet i Piteå.

I styrelsen sitter också Cecilia Björklund Dahlgren, universitetslektor i danspedagogik vid Luleå tekniska universitet och verksamhetschef för Institutet Dans i skolan; Elisabeth Sörhuus, tidigare rektor för Hjulsta Skolor i Stockholm och numera seniorkonsult/rådgivare i skolfrågor; Monica Johansson som har disputerat i matematik och lärande och är prefekt för institutionen för konst, kommunikation och lärande vid Luleå tekniska universitet; Anna Lindqvist som har disputerat i pedagogiskt arbete inom området dans och genus och är biträdande rektor vid Lärarhögskolan, Umeå universitet och Ylva Sundkvist, kommunchef i Piteå och tidigare divisionschef vid Norrbottens läns landsting.
 
Kontakt
Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef, 070-586 15 15, cecilia.dahlgren@dansiskolan.se.

Mer information om styrelsen.

Etiketter: styrelsen

Det nationella Institutet Dans i skolan bjuder in alla skolor i Sverige till en utmaning att berätta/visa hur skolan arbetar med dans och integration. De bästa bidragen, som kan användas som inspiration för andra skolor, har chans att erhålla 10 000 kr för utveckling av den egna dansverksamheten eller medverka i den nationella Dans i skolan-biennalen 2018.

Dans är ett internationellt språk som alla förstår och som överbryggar gränser mellan människor, länder och kulturer. Skolan når alla barn och nu finns många nyanlända barn i skolorna, som ännu inte har full tillgång till det svenska språket. Genom dans i skolan får eleverna möjlighet att presentera sig och utveckla det egna skapandet samt öka motivationen för lärande. Dansen är viktig för barn och ungdomar när det gäller att stärka den egna identiteten och våga ta plats i samhället.

Delta i Utmaningen
För att anta utmaningen ska ni senast 1 december 2017 mejla in er beskrivning (max 1 A4-sida + ev en kort film eller bilder) till Institutet Dans i skolan, Utmaningen Barn, dans och framtidstro: info@dansiskolan.se.

Ladda ner informationsblad.

Läsåret 2017–18 ger Luleå tekniska universitet fristående kursen DANS I SKOLAN, 7,5 hp. Kursen vänder sig till lärare och förskolepersonal som vill få kunskaper för att kunna arbeta med dansen som uttrycksform i skola och förskola.

Intresset för dans i skolan och förskolan ökar och fler får nu tillgång till dansens specifika kunskapsinnehåll dels genom att arbeta med dansen som uttrycksform i skolan och dels genom att använda dansen som en viktig metod för annat lärande.

Distansutbildning läsåret 2017-2018
Kursen är en distansutbildning under läsåret 2017–2018 i samarbete med Institutet Dans i skolan och syftar till att ge de studerande tillgång till dansens kunskapsinnehåll med utgångspunkt i verksamheter med dans i skolan och eller dans i förskolan.

Den fristående högskolekursen Dans i skolan är kostnadsfri för deltagarna.
Kursen riktar sig till lärare och förskolepersonal från hela landet samt lärarstudenter.

Kursinnehåll
I kursen kommer dansens betydelse för barns utveckling såväl teoretiskt som praktiskt att behandlas. Didaktik för obligatorisk dansundervisning är ett viktigt tema för kursen. Dans i skolan-kursen arbetar med begreppen kroppsmedvetenhet, fantasi, glädje, självkänsla, delaktighet och lärande.
 
Undervisningen sker i grupp i form av föreläsningar, auskultationer och dansträning och bestäms i samråd med de sökande. Undervisningen äger rum under 4–5 tillfällen fredag - lördag eftermiddag vid Musikhögskolan i Piteå och inbegriper även viss distansundervisning. eller på annan ort. t.ex. Skellefteå och Stockholm.

Anmälan till kursen
7,5 Högskolepoäng, Dans i skolan
Fortsättningskurs på grundnivå
Anmäl dig via länken här, ange A0010G.
Sista ansökningsdag är 16 oktober 2017.

Mer information
Ladda ner flyer
Information på LTU:s hemsida

Den sjätte Dans i skolan-biennalen "Dans i skolan i Norden" och en nordisk forskningskonferens äger rum 7-9 maj 2018 i Piteå och Skellefteå.

Barn, ungdomar, lärare, forskare, kulturskapare, rektorer, högskolor, kommuner och näringsliv bjuds in för inspiration och erfarenhetsutbyte.

Mer information och program kommer, boka in datumen redan nu!

Dans i skolan-biennalen arrangeras av Institutet Dans i skolan i samarbete med Luleå tekniska universitet, Piteå kommun och Skellefteå kommun med stöd av Statens kulturråd och Sparbanken Nord.

Ladda ner flyer om Biennalen 2018 om du vill skriva ut och sprida informationen.

Foto: Hans-Olof Utsi Foto: Hans-Olof Utsi

Bland de kommuner och skolor som tilldelas medel för Skapande skola-projekt i årets omgång, har 222 projekt ett inslag av dans. Totalt fördelas 177 miljoner kronor till professionell kulturverksamhet i skolan och 860 000 elever från förskoleklass till årskurs 9 i grundskolan beräknas ta del av årets satsning.

”Det är glädjande att dansen tar så stor plats inom Skapande skola och att mer än 200 projekt har en danskomponent!”, säger Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef för Institutet dans i skolan. ”Det visar att dansen har en självklar plats i skolan och att intresset bland kommunerna är stort.”

Skapande skolan-bidraget som fördelas på 264 kommuner och 114 friskolor samt två statliga skolor fördelas av Kulturrådet till grundskolan, särskolan och förskoleklass. Bidraget har funnits sedan 2008. och 91 procent av kommunerna söker bidraget varje år.

I år sökte 394 skolhuvudmän, fördelade över hela landet, bidrag till aktiviteter för cirka 860 000 elever och det sammanlagda ansökningsbeloppet var 266 miljoner kronor. Totalt fördelar Kulturrådet cirka 177 miljoner kronor i bidrag till insatser inom Skapande skola.

Läs mer på Kulturrådets hemsida.

Kontakt:
Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef, Institutet Dans i skolan och universitetslektor i dans vid Danslärarutbildningen, Luleå tekniska universitet
Mobil: +46 (0)70 586 15 15
e-post: cecilia.dahlgren@dansiskolan.se

Dansmanifestation i Hallstahammar Dansmanifestation i Hallstahammar

Hundratals skolbarn i Kiruna och Hallstahammar manifesterade tillsammans dansens betydelse i skolan genom att dansa på torget i Hallstahammar, och i Kirunas stadshus.

Dans och integration
Skolbarnen i Hallstahammar dansade på Hammartorget för att manifestera dans och integration inom ramen för Skapande-skola-projektet "Dans – demokrati – identitet" som syftar till att eleverna ska få tillgång till dansen som uttrycksform för att i konstnärliga processer använda dansen som metod för annat lärande. Totalt deltog 500 elever från årskurs 1–4 och årskurs 7 på kommunens alla skolor som deltagit i projektet i dansmanifestationen.

VLT skriver om dansmanifestationen.

Dans i Kirunas stadshus
Samma dag, den 31 maj, deltog 330 skolbarn i en dansmanifestation i Kirunas stadshus för att visa dansens självklara plats på skolschemat. Elever och förskolebarn från Kiruna, Vittangi, Svappavaara, Abisko och samtliga elever från sameskolorna i Karesuando, Kiruna och Gällivare intog Stadshuset i Kiruna med sin dans. 

Dans i skolan-manifestationen i Kiruna var ett möte i dans mellan urfolk, nyanlända och majoritetssamhället. I manifestationen deltog också med dr och kulturhälsoforskaren Eva Bojner Horwitz från Karolinska Institutet för att lyfta fram dansens stora betydelse för barns och ungas utveckling och lärande.

Dans i skolan-manifestationen i Kiruna arrangerades av det nationella Institutet Dans i skolan i samarbete med Kiruna kommun och Sameskolstyrelsen med stöd av Sparbanken Nord och Statens kulturråd.

Här rapporterar Sameradion & SVT Sápmi om dansmanifestationen.

loading...

"Svenska barn rör sig minst av alla barn i Norden. Genom dans i skolan kan skolan ge alternativ till idrotten och ge skoleleverna möjlighet till att röra på sig mer under sin skoltid," skriver Cecilia Björklund Dahlgren, Eva Bojner Horwitz och Christer Wiklund skriver i sin debattartikel publicerad i Piteå tidning.

Samling för daglig rörelse presenterades nyligen av utbildningsminister Gustav Fridolin, minister för forskning och högre utbildning Helene Hellmark Knutsson samt folkhälso- och idrottsminister Annika Strandhäll. Samlingen handlar om insatser för att fler barn och unga ska röra på sig varje dag.

Nyligen presenterades också en rapport från Nordiska ministerrådet som visar att två tredjedelar av de svenska skolbarnen rör sig mindre än en timme om dagen, och att svenska barn rör sig minst av alla barn i Norden.

Genom dans i skolan kan skolan ge alternativ till idrotten och ge skoleleverna möjlighet till att röra på sig mer under sin skoltid. Dans är glädje, det är roligt att dansa! Men dans stärker också motoriken och ger ökad kroppsmedvetenhet och ger barn och ungdomar stärkt självkänsla. Dans överbryggar också gränser mellan människor, länder och kulturer. Att dansa varandras danser är att ta del av varandras kulturer som därmed skapar förståelse och delaktighet, vilket också är en utmaning skolan möter idag med många nya skolelever från andra länder.

Kraven på mer rörelse i skolan passar särskilt väl in på utvecklingsarbetet dans i skolan.

 • I dansen utgår man alltid ifrån barns och ungas genuina behov av lek och rörelse.
 • Dans är kommunikation som ger eleverna möjlighet att gestalta och ge form åt inre bilder, tankar och känslor både som individ och grupp.
 • Enligt läroplanen ska skolan sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för skoldagen (Lgr 11) och här kan dansen få stor betydelse som ger ökad kroppsmedvetenhet och stärkt motorik.
 • Dans är ett eget kunskapsområde och ger dessutom eleverna utsökta möjligheter till lärande t.ex. när man får dansa matematik, historia eller arbeta med dans och språkutveckling.

Genom dansen som uttrycksform kan man nå barn och ungdomar som inte attraheras av den traditionella idrotten.
Institutet Dans i skolan som arbetar med att stärka dans i skolan-området för att alla elever ska få tillgång till dansen som kunskapsområde i skolan ser många goda exempel på detta. I Sverige erbjuder ett hundratal kommuner dans på skolschemat idag och danslärar-utbildningar finns vid flera lärosäten i landet.

2003 startades Sveriges första danslärarutbildning i Piteå av Luleå tekniska universitet och idag finns även danslärarutbildning i Stockholm och Göteborg. Intresset för dans i förskolan ökar också när alltfler förskolor vill erbjuda dans under professionell ledning.

Eva Bojner Horwitz med lång forskarerfarenhet inom dans, beskriver hur dansen kan bidra till ökad empati genom att påverka känsloavläsning - en viktig del i vår kommunikation som hjälper oss att skapa sociala kontakter och avläsa tidiga signaler på ohälsa. Dans kan också påverka inlärning och minska smärta. ”Dansrörelsen skapar medkänsla, kreativitet och medvetenhet – en förutsättning för tillitsfulla sammanhang. Dans i skolan är själva grundbulten för denna utveckling”, säger Eva Bojner Horwitz.

Enligt läroplanen ska skolan sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. Låt oss satsa på mer rörelse i skolan och göra detta genom att låta dansen ta mer plats på skolschemat!

Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef Institutet Dans i skolan och universitetslektor i dans vid Danslärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet

Eva Bojner Horwitz, med dr, kulturhälsoforskare vid Karolinska institutet och Uppsala universitet samt utbildningsansvarig vid Centrum för Social hållbarhet, CSS, Karolinska Institutet
 
Christer Wiklund, styrelseordförande Institutet Dans i skolan, professor i musikpedagogik samt tidigare prefekt vid Institutionen för konst kommunikation och lärande vid Luleå tekniska universitet i Piteå

Foto: Hans-Olof Utsi Foto: Hans-Olof Utsi

Mer rörelse i skolan – mer dans i skolan
Barn och ungdomar från landets nordligaste del manifesterar dansens självklara plats på skolschemat.
 
När debatten om betydelsen av mera rörelse i skolan växer starkt samlas elever och förskolebarn från Kiruna, Vittangi, Svappavaara, Abisko och samtliga elever från sameskolorna i Karesuando, Kiruna och Gällivare för att inta stadshuset i Kiruna med sin dans.

Våren dansas in
Barnen från midnattssolens land åker många mil för att dansa in våren och försommaren och fylla stadshuset med olika koreografier bl.a. VÅRDANSEN, JÄRVEN OCH RIPORNA, FLAMENCO, VINDARNA, HJÄRTAT och RENDANSEN under ledning av Cecilia Björklund Dahlgren och Tina Wezelius Grebacken.
Dans i skolan-manifestationen i Kiruna är ett möte i dans mellan urfolk, nyanlända och majoritetssamhället.

Dansens betydelse för utveckling och lärande
Till manifestationen har också med dr och kulturhälsoforskaren Eva Bojner Horwitz från Karolinska Institutet bjudits in för att lyfta fram dansens stora betydelse för barns och ungas utveckling och lärande.

Dans i skolan-manifestationen arrangeras av det nationella Institutet Dans i skolan i samarbete med Kiruna kommun och Sameskolstyrelsen med stöd av Statens kulturråd och Sparbanken Nord.

Kontakt:
Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef, Institutet Dans i skolan och universitetslektor i dans vid Danslärarutbildningen, Luleå tekniska universitet
Mobil: +46 (0)70 586 15 15
e-post: cecilia.dahlgren@dansiskolan.se
 

Stiftelsen Institutet Dans i skolan har sedan 28 mars 2017 en ny styrelse. Styrelsen består av ledamöter med skilda kompetenser från olika områden som anknyter till stiftelsens ändamål, vilket kan vara inom utbildningsväsendet, danskonsten, kultur och media-området, kommuner och näringsliv.

De nya ledamöterna som kommer att delta i styrelsearbetet under perioden 2017–2019 är:

Monica Johansson, som har disputerat i matematik och lärande och är prefekt för institutionen för konst, kommunikation och lärande vid Luleå tekniska universitet. Monica representerar inte enbart Luleå tekniska universitet med ansvar för Danslärarutbildningen i Piteå utan också universitetsvärlden i stort.

”Dans är ett språk som kan användas för kommunikation över språkliga, sociala och kulturella gränser. Alla barn bör därför få tillgång till dansen som uttrycksmedel och konstform. Mitt engagemang i styrelsen för Institutet Dans i skolan bygger på ett intresse för metodutveckling och forskning som kan främja barns möte med dansen”, säger Monica Johansson.

Anna Lindqvist, som har disputerat i pedagogiskt arbete med avhandlingen Dans i skolan om genus, kropp och uttryck är universitetslektor och arbetar som biträdande rektor vid Lärarhögskolan, Umeå universitet. Anna har kunskaper inom Dans i förskolan och hon representerar dans, danspedagogik och forskning inom området Dans och lärande.

”Dansen har funnits med mig i hela mitt liv och jag ser fram emot att arbeta för ytterligare kunskapsutveckling, förankring och spridning av dans som uttrycksform i förskolor, skolor, inom lärarutbildning och forskning”, säger Anna Lindqvist.

Ylva Sundkvist, som är kommunchef i Piteå, och tidigare divisionschef för Närsjukvården i Norrbottens läns landsting representerar stiftaren Piteå kommun. Ylva representerar inte enbart Piteå kommun utan också kommunal och regional verksamhet i stort.

”Dans som uttrycksform är viktig och att kunna erbjuda Dans i skolan är så betydelsefullt. Personligen har jag sett vilka effekter dansen har på ungdomar/vuxna, och att nu få möjligheten att delta i stiftelsens arbete känns helt rätt för mig”, säger Ylva Sundkvist om uppdraget.

Sedan tidigare sitter ledamöterna Christer Wiklund, tidigare professor i musikpedagogik och prefekt vid Luleå tekniska universitet samt ordförande för Institutet Dans i skolan, Elisabeth Sörhuus, f.d. rektor och rådgivare i skolfrågor och Cecilia Björklund Dahlgren, universitetslektor i dans vid Luleå tekniska universitet och initiativtagare till utvecklingsarbetet Dans i skolan samt stiftare av och verksamhetschef för Stiftelsen Institutet Dans i skolan, i styrelsen.

Dessutom ska ytterligare en styrelseledamot tillsättas som representerar näringslivet.

Läs mer om styrelsen.

En ny rapport från Nordiska ministerrådet visar att två tredjedelar av de svenska skolbarnen rör sig mindre än en timme om dagen. Det är under Världshälsoorganisationens (WHO) rekommendationer.
 
– Den nya rapporten visar att svenska skolbarn rör sig minst av alla barn i Norden, trots att läroplanen säger att skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. Genom dans i skolan kan skolan ge alternativ till idrotten och ge skoleleverna möjlighet till att röra på sig mer under sin skoltid. Dans är glädje, det är roligt att dansa! Men dans stärker också motoriken och ger ökad kroppsmedvetenhet och ger barn och ungdomar stärkt självkänsla. Dans överbryggar också gränser mellan människor, länder och kulturer. Att dansa varandras danser är att ta del av varandras kulturer och skapar förståelse och delaktighet, vilket också är en utmaning skolan möter idag med många nya skolelever från andra länder, säger Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef för Institutet Dans i skolan.
 
Utbildningsminister Gustav Fridolin har tidigare lyft fram nödvändigheten av fysisk aktivitet dagligen och rörelsens betydelse för lärandet.
 
– Att barnen rör på sig varje dag är ett verktyg för att höja resultaten i svensk skola. Vi har inte råd att låta bli, har Gustav Fridolin sagt på en presskonferens vid partiets kommundagar i Sundsvall tidigare under året.
 
Utbildningsministern vill skärpa läroplanen så att den ställer tydligare krav på att elever får röra sig varje dag. Det kan handla om olika åtgärder som skolorna kan införa, till exempel fler utomhuslektioner, rörelseaktiviteter inne i klassrummet eller aktiviteter på raster. ´
 
Kraven på mer rörelse i skolan passar särskilt väl in på utvecklingsarbetet dans i skolan.

 • I dansen utgår man alltid ifrån barns och ungas genuina behov av lek och rörelse.
 • Dans är kommunikation som ger eleverna möjlighet att gestalta och ge form åt inre bilder, tankar och känslor både som individ och grupp.
 • Enligt läroplanen ska skolan sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för skoldagen (Lgr 11) och här kan dansen få stor betydelse som ger ökad kroppsmedvetenhet och stärkt motorik.
 • Dans är ett eget kunskapsområde och ger dessutom eleverna utsökta möjligheter till lärande t.ex. när man får dansa matematik, historia eller arbeta med dans och språkutveckling.

– Det är mycket glädjande att Gustav Fridolin och utbildningsdepartementet lyfter fram fysisk aktivitet dagligen och rörelsens stora betydelse för motivation, lärande och måluppfyllelse. Det är nödvändigt att hitta nya och andra vägar för att involvera alla elever och särskilt de som idag är inaktiva och ofta stillasittande. Genom dansen som uttrycksform kan man nå barn och ungdomar som inte attraheras av den traditionella idrotten. Institutet Dans i skolan ser många goda exempel på detta, säger Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef för Institutet Dans i skolan.
 
Kontakt
Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef, Institutet Dans i skolan och universitetslektor i dans
Mobil: +46 (0)70 586 15 15, E-post: cecilia.dahlgren@dansiskolan.se

Foto: Lotta Rajalin