Loggan, röd med vit text

NYHETER

Foto: Hans-Olof Utsi Foto: Hans-Olof Utsi

Dans på skolschemat, Agenda 2030 med hållbarhetsmål som koreograferas, workshops i dans och jojk, dans och språkutveckling, balett, jazzdans och streetdans, dans i förskolan och på gymnasiet, värdegrund, kroppslig integritet, samtyckeskultur och jämställdhet, forskning om dans, Norrdans och Våroffer, konst och vetenskap i samverkan. Programmet för årets Dans i skolan-biennal "Dans, hälsa och lärande" 6-7 maj i Piteå innehåller så mycket spännande!

Här kan du läsa mer och anmäla intresse för att få informationen direkt på mailen när anmälan till workshops och seminarier öppnar. Välkommen till Piteå!

Dans i skolan är så mycket mer än motion till musik. Enligt professor Eva Bojner Horwitz är dansens och musikens ordlösa kommunikation viktig inte bara för den enskilda eleven och skolan utan för samhället i stort, skriver Tidningen Förskolan i en artikel.

Eva Bojner Horwitz är professor i musik och hälsa vid Kungliga Musikhögskolan, KMH. Hon är kulturhälsoforskare samt medgrundare av Centrum för social hållbarhet, CSS, vid Karolinska institutet i Stockholm. Sedan i somras är hon även ordförande för Dans i skolans vetenskapliga råd.

Läs hela artikeln i Tidningen Förskolan.

Foto: Hans-Olof Utsi Foto: Hans-Olof Utsi

Institutet Dans i skolan samlar på exempel på dans i skolan för inspiration, erfarenhetsutbyte och för att kunna hålla kontakt med de som arbetar med dans i skolan. Här kan ni fylla i om ni har dans i skolan och berätta mer om hur ni arbetar.

Enligt läroplanen ska skolan sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. Intresset för dans i skola och förskola ökar och fler får nu tillgång till dansen som uttrycksform.

Etiketter: dans i skolan

En viktig Dans i skolan-manifestation har ägt rum i Karesuando när elever från sameskolorna i Kiruna och Karesuando dansade tillsammans 8 november 2019.

Eleverna fick utforska mötet mellan jojk och dans när jojkaren Lars-Ante Kuchmunen jojkade live när eleverna från sameskolorna i Kiruna och Karesuando dansade Rendansen. Det blev en unik upplevelse i Karesuando,18 mil norr om Kiruna, och en upptakt för ett spännande projekt  mellan dans, jojk, uttryck och identitet .

En dans i skolan-manifestation när elever från sameskolorna tillsammans med lärare, danskonstnärer och danslärare manifesterade dansens självklara plats i skolan.
Alla de fem statliga sameskolorna har ett dans i skolan-projekt med stöd från Kulturrådet.

Dansen utecklar det egna uttrycket

”Dans är ett ursprungligt språk som ger eleverna möjlighet att gestalta inre bilder, tankar och känslor både som individ och grupp. Dansen och skapandet ger många möjligheter som inte det verbala kan ge. Delaktighet, integration och identitet utvecklas när eleverna får dansa och utveckla det egna uttrycket och skapandet”, säger Cecilia Björklund Dahlgren, professor i danspedagogik vid Luleå tekniska universitet.

Årstidsdanser och flamenco

Med inspiration från den samiska kulturen hyllas de åtta årstiderna och koreografier framfördes t.ex. Hösten, Rendansen, Järv och ripor, Vindarna och Hjärtat. Dessutom bjöd flamencodansaren Tina Wezelius Grebacken på flamenco.

Gustaf Sixten Inga Gustaf Sixten Inga

”Jag tycker det är viktigt att alla barn får möjlighet att få känna på dansens härliga värld. Att få öppna alla sina sinnen”, säger Gustaf Sixten Inga som är rektor vid Sameskolstyrelsens förskola och ny ledamot i styrelsen för Institutet Dans i skolan.
 
”Jag dansar själv med barnen. Jag har gått 7,5p dansutbildning och försöker inspirera och entusiasmera pedagogerna i arbete med dans. Vi är med i ett dansprojekt där vi kontinuerligt får möta professionella danslärare, dansare, koreografer och även möta de andra sameskolorna/ förskolorna i dans”, säger Gustaf. ”För att utveckla dans i skolan måste huvudmännen och rektorerna driva arbetet framåt för att dansen skall ha sin naturliga plats på schemat i skolan. I förskolans nya läroplan lyfts dansen fram som en viktig grund i elevers utveckling”, förklarar han.
 
Gustaf Sixten Inga arbetar som rektor vid Sameskolstyrelsens förskola i Kiruna. Han har tidigare arbetat som förskolelärare och förskolechef i Kiruna kommun efter att utbildat sig till förskolelärare vid Luleå tekniska universitet och drivit friskola i Kiruna under drygt tio år. Gustaf Sixten Inga har även varit ordförande i Kiruna FF och platschef vid Kebnekaises fjällstation och han älskar att vistas ute på fjället.
 
”Som ny ledamot i styrelsen för Institutet Dans i skolan vill jag som rektor och pedagog verka för att dans i skolan skall vara en mycket viktig del av barn och ungas lärande. Jag vill verka för möten i dans mellan olika skolor/ förskolor med olika bakgrund och förutsättningar. Dansen bygger broar. Dessa broar är väldigt viktiga i vårt samhälle”, säger Gustaf Sixten Inga om utnämningen och arbetet som Institutet Dans i skolan bedriver.
 
Institutet Dans i skolan inspirerar och stödjer kommuner, skolor och högskolor, så att alla barn och ungdomar får möjlighet att dansa i skolan och att möta dansen som scenkonst. Målen för Institutet Dans i skolan är:
-       att alla elever ska få tillgång till dansen som kunskapsområde i skolan,
-       att stärka dans i skolan-området genom metodutveckling och forskning.
 
I styrelsen, som leds av ordförande Björn Sprängare, svensk jägmästare och tidigare företagsledare, sitter också Cecilia Björklund Dahlgren, professor i danspedagogik vid Luleå tekniska universitet och verksamhetschef för Institutet Dans i skolan; Elisabeth Sörhuus, tidigare rektor för Hjulsta Skolor i Stockholm och numera rådgivare i skolfrågor; Monica Johansson som har disputerat i matematik och lärande vid Luleå tekniska universitet; Anna Lindqvist som har disputerat i pedagogiskt arbete inom området dans och genus och är biträdande rektor vid Lärarhögskolan, Umeå universitet och Ylva Sundkvist, kommunchef i Piteå och tidigare divisionschef vid Norrbottens läns landsting.

Gustaf Sixten Inga, foto: Hans-Olof Utsi
Gustaf Sixten Inga, foto: Hans-Olof Utsi
Danssal vid LTU i Piteå. Foto: Hans-Olof Utsi Danssal vid LTU i Piteå. Foto: Hans-Olof Utsi

Trots att forskning visar att dans stärker barns kommunikation, empati och självkänsla är det ofta en nedprioriterad lärprocess på skolor och lärosäten. Med det som bakgrund väljer nu delar av lärarutbildningarna vid Luleå tekniska universitet att satsa på dans som pedagogiskt verktyg, skriver LTU i en artikel.

– I dansen kan barn uttrycka det som inte går att säga med ord samtidigt som de lär känna sig själva och sina kamrater. Det är en uttrycksform som utvecklar barns empati för sina medmänniskor, säger Cecilia Björklund-Dahlgren, professor i danspedagogik vid Luleå tekniska universitet, och poängterar att dansen som uttrycksform är ett utmärkt sätt att adressera komplicerade frågor redan vid en tidig ålder.

Läs hela artikeln på LTU:s hemsida.

Foto: Hans-Olof Utsi Foto: Hans-Olof Utsi

Den sjunde Dans i skolan-biennalen har temat "Dans, hälsa och lärande" och äger rum 6-7 maj 2020 i Skellefteå och Piteå.

Biennalen är en nationell mötesplats för barn och ungdomar, lärare, danskonstnärer, rektorer, danslärare, kulturskapare, forskare, beslutsfattare och näringslivet för inspiration, kunskapsutveckling, erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande.

Mer information kommer, boka in datumen redan nu!

Eva Bojner Horwitz. Foto: Hans-Olof Utsi Eva Bojner Horwitz. Foto: Hans-Olof Utsi

Institutet Dans i skolan har instiftat ett vetenskapligt råd för att främja och lyfta forskningsrelaterade frågor inom dans och lärande. Rådet består av disputerade forskare och experter. Professorn i musik och hälsa, med dr Eva Bojner Horwitz, vid Akademin för musik, pedagogik och samhälle vid Kungl. Musikhögskolan (KMH), är ny ordförande för det Vetenskapliga rådet från 1 juli 2019.

Eva Bojner Horwitz är kulturhälsoforskare, specialiserad inom psykosomatisk medicin, konstnärliga aktiviteter, dans & musik, samt medgrundare av och utbildningsansvarig vid Centrum för social hållbarhet, CSS vid Karolinska Institutet i Stockholm. Hon forskar vid Institutionen för klinisk neurovetenskap vid KI samt vid KMH.

”Det är med stor glädje och intresse jag har tackat ja till att bli ordförande i Institutet Dans i skolans Vetenskapliga råd. Det händer otroligt mycket inom dans i skolan, men det behövs mer forskning kring dansens och musikens betydelse för barn och unga i skolan”, säger Eva Bojner Horwitz. ”Dansen når vårt medvetande på ett djupare plan än vad orden förmår och kan därmed bidra till ökad empati, känsloreglering och livskvalitet i våra skolkontexter. Den kan därigenom påverka inlärning, kreativitet och stimulera våra lärandemiljöer på ett lustfyllt sätt så att fler känner glädje i skolan”, fortsätter hon.

Det Vetenskapliga rådets vision är ”att stärka dansens roll i skolan genom forskning och utbildning” och bildades vid den Nordiska Forskarkonferensen 2010 vid Luleå tekniska universitet i Piteå.

Det vetenskapliga rådet ska:

 • Verka för och stimulera forskning, utveckling, utbildning och kunskapsspridning av/inom Dans i skolan
 • Verka för fortsatt uppbyggnad av ett svenskt tvärvetenskapligt forskarutbildningsprogram med inriktning på området Dans i skolan.
 • Etablera en nordisk plattform för att stimulera forskning och samarbeten kring utbildningsprogram inom området Dans i skolan.
 • Knyta internationella samarbetspartners och forskarkontakter med inriktning på Dans i skolan

Övriga ledamöter är:
Anna Lindqvist, biträdande rektor vid Lärarhögskolan, Umeå universitet. Disputerade 2010  med avhandlingen Dans i skolan – om genus, kropp och uttryck. Fil. dr. i Pedagogiskt arbete med särskilt fokus på dans i förskolan och skolan. Har bakgrund som förskollärare, grundskollärare och danslärare, samt mångårig erfarenhet av undervisning på lärarutbildningen i Umeå.

Cecilia Björklund Dahlgren, professor i danspedagogik på konstnärlig grund vid Luleå tekniska universitet och initiativtagare till det nationella utvecklingsarbetet Dans i skolan samt stiftare av Stiftelsen Institutet Dans i skolan.

Christer Wiklund är fil.dr i pedagogik, professor i musikpedagogik, samt tidigare prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande vid Luleå tekniska universitet i Piteå.

Lena Hammargren, professor i teatervetenskap vid Stockholms universitet och professor i dansvetenskap, Stockholms konstnärliga högskola (SKH). Arbetar bl a vid Institutionen för danspedagogik, Dans och Cirkushögskolan, som ingår i SKH.

Mer information
Institutet Dans i skolans vetenskapliga råd 

Barn är stilla i snitt 70 procent av sin vakna tid, visar Folkhälsomyndighetens studie. Det är oroväckande att samhällets yngsta medborgare inte ges bättre förutsättningar av vuxenvärlden att röra sig mer särskilt under den tid de befinner sig i skolan. Genom dans i skolan kan barn och unga ges möjligheter till rörelse, ökad motorik och kroppsmedvetenhet med utgångspunkt i leken.

Skolan når alla barn, även de som kanske inte har råd eller möjlighet att delta i fritidsaktiviteter efter skoltid. Dans utvecklar motoriken, ger koordinationsförmåga, balans, snabbhet och stärker muskulaturen. Dansen är dessutom en form av fysisk aktivitet som når inaktiva elever som inte attraheras av traditionellt idrottande.
Regelbunden fysisk aktivitet har en mängd positiva hälsoeffekter, både fysiska och psykiska skriver Folkhälsomyndigheten. Effekterna visas i vetenskapliga studier och kan ses på bland annat kondition, balans, styrka, BMI, sömnkvalitet och koncentrationsförmåga. Därför rekommenderar bland annat WHO minst 60 minuters måttligt ansträngande fysisk aktivitet per dag.

Kroppen är skapt för att vara i rörelse, inte för att sitta still. Rörelse gör hjärtat starkare, bygger upp skelettet, minskar stresshormoner i blodet, motverkar övervikt och ökar välbefinnandet. Dessutom har rörelse en grundläggande betydelse för energibalans, fysisk prestation och kroppsutveckling skriver Riksidrottsförbundet. Dansen stimulerar dessutom hjärnan, minnet, kreativitet och människans sociala förmåga. Och utöver detta händer mycket annat när barn och unga får möta dansen som uttrycksform i skolan. I dag har drygt 100 kommuner introducerat dans som kunskapsområde i skolan under ledning av danslärare. Dans är kommunikation som ger eleverna möjlighet att gestalta och ge form åt inre bilder, tankar och känslor både som individ och i grupp. Dans är en form av fysisk aktivitet som överbryggar gränser mellan människor, länder och kulturer. Trots detta har ännu inte alla elever fått möta dansen som uttrycksform i skolan. Att ta del av varandras danser och uttryck är att ta del av varandras kulturer och skapar förståelse och delaktighet.

Låt barn och unga i förskola, skola och på gymnasiet möta dansen för att minska stillasittandet och samtidigt få chansen att utvecklas genom dansen som uttrycksform. Se till att dansen blir ett naturligt inslag i skoldagen!

Institutet Dans i skolan arbetar sedan länge med utvecklingsarbetet dans i skolan. Ta kontakt med oss om du vill veta mer om vår verksamhet eller starta dans i din förskola eller skola!

Datum och tid: 29 augusti 2019 kl. 14.00 – 17.00
Plats: Nordanå kulturcentrum, Skellefteå
Sommarakademin vänder sig till lärare och förskolepersonal


Enligt läroplanen ska skolan sträva efter att erbjuda alla elever fysisk aktivitet dagligen. Nu ökar intresset för dans i förskolan och skolan. Regeringens rörelsesatsning ger ökade möjligheter för mer rörelse för barn och unga och många skolor står i startgroparna för dansprojekt.

Dans är ett ursprungligt språk och har alltid varit en viktig form för kommunikation mellan människor. Genom dansen som uttrycksform får eleverna utrycka sina egna idéer, tankar och känslor. Utöver den fysiska aktiviteten som dansen ger så får eleverna arbeta med eget skapande samt begreppen uttryck, inlevelse, fantasi, genus, kroppsmedvetenhet och identitet. ”Dansen ger så mycket mer än fysisk aktivitet. I dansen lär man känna sig själv och sina kamrater och man kan berätta sånt som inte går att säga med ord”, säger Cecilia Björklund Dahlgren. 

Sommarakademin riktar sig till alla som startat dansprojekt och de som vill stärka dansen i förskola och skola. Det blir föreläsning, exempel och workshops samt erfarenhetsutbyte: 

 • Kompetensutveckling med praktik och teori i samverkan
 • Dansens betydelse för barns utveckling och lärande
 • Eget skapande med fantasi, uttryck och inlevelse i fokus 
 • Hur kan dans i förskolan och skolan gå till?
 • Workshops där vi provar på hur man som lärare och förskolepersonal själv kan arbeta med dansen i skolan. Vi dansar och talar om mål, metoder och musikval
 • Hur kan dansen stärkas i förskolan och skolan? Idéer, erfarenhetsutbyte och konkreta förslag t.ex. treåriga dans i skolan-projekt
 • Dans och integration samt dans och språkutveckling


Medverkande
- Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef Institutet Dans i skolan och professor i danspedagogik vid LTU
- Dansande barn

Anmälan
Sommarakademin är kostnadsfri och vi bjuder också på kaffe och smörgås. Anmäl er  här så snart som möjligt. Begränsat antal platser – först till kvarn.

Ladda ner informationsblad.

Välkomna!

Dans, hälsa och lärande!
Kroppsmedvetenhet, glädje, fantasi, uttryck, delaktighet och lärande 

kl. 09.00 – 14.00 i skolan på Marstrand

Sommarakademin 2019 – en mötesplats för lärare, förskolepersonal, rektorer, och beslutsfattare för inspiration, kunskapsbildning och erfarenhetsutbyte. Kostnadsfritt (lunch och kaffe ingår). Begränsat antal platser. 

I senaste Folkhälsomyndighetens mätning ser vi att endast 14% av svenska skolelever dagligen rör sig på ett sätt så att pulsen går upp. Skolprestation, kognitiva förmågor och hälsa påverkas negativt både på kort och på lång sikt av för lite fysisk träning. Även många barn i förskoleåldern rör sig alldeles för lite. 

Regeringens rörelsesatsning Mer rörelse i skolan handlar om insatser så att fler barn och unga ska röra sig varje dag. Nu lyfter Institutet Dans i skolan fram Mer Dans i skolan och särskild kompetensutveckling arrangeras för lärare i grundskolan och förskolepersonal.

Dans är ett ursprungligt språk och har alltid varit en viktig form för kommunikation mellan människor. Enligt läroplanerna ska skolan och förskolan sträva efter att erbjuda alla barn och elever fysisk aktivitet dagligen. Regeringens satsning ger stora möjligheter för barns och ungas eget skapande, bland annat dans i skolan och förskolan. Långt innan det att barnet uttrycker sig på annat sätt uttrycker det sig med sin kropp. I dansen tar man tillvara barns och ungas genuina behov av lek och rörelse. Dans överbryggar också gränser mellan människor, länder och kulturer. Att dansa varandras danser är att ta del av varandras kulturer som därmed skapar förståelse och delaktighet.

Workshops, föreläsningar och seminarier
Dans, hälsa och lärande lyfts fram i workshops, föreläsning, idéseminarium och samtal:

 • Kompetensutveckling med praktik och teori i samverkan
 • Dansens betydelse för barns utveckling och lärande
 • Eget skapande med fantasi, uttryck och inlevelse i fokus
 • Hur kan dans i skolan och dans i förskolan gå till? 
 • Workshops där vi provar på hur man själv som lärare eller förskolepersonal kan arbeta med dansen i skolan och förskolan. Vi dansar och talar om mål, metoder, värdegrundsarbete, genus och musikval. 
 • Dans och integration samt dans och språkutveckling 


Anmälan
Här kan du anmäla dig. Begränsat antal platser – först till kvarn.
Sommarakademin är kostnadsfri och vi bjuder också på kaffe och lunchsmörgås. 

Välkomna!

Det nationella Institutet Dans i skolan arrangerar Sommarakademin på Marstrand.

Kroppsmedvetenhet – glädje – fantasi – delaktighet och lärande
 
Danskurs för barn och ungdomar arrangeras i Danslärarutbildningens vackra danssalar på Musikhögskolan i Piteå veckan före Midsommar.

 
Ni får dansa varje dag från den 17/6 till den 20/6 och prova på, olika dansstilar, studera in danser och själva skapa dans.
 
Barn från 4–10 år dansar på förmiddagarna och de som är 11–15 år dansar på eftermiddagarna under ledning av Cecilia Björklund Dahlgren och danslärarstudenter från Danslärarutbildningen. Barn som går i förskola eller på fritids är också välkomna. Det går att komma med en hel grupp till Danskursen.
 
Den 20/6 avslutas danskursen med en gemensam dansföreställning när vi hyllar försommaren med vår dans.
 
Anmälan
Anmäl dig här så snart som möjligt då det är ett begränsat antal platser. Danskursen är kostnadsfri för barnen och ungdomarna. Information om vilken grupp och tid man kommer att ingå i får ni när ni anmält er. Anmäl er på www.dansiskolan.se.

Ladda ner informationsblad om sommarkursen.
 
Institutet Dans i skolan arrangerar Sommarkursen i dans i samarbete med Danslärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet.
 
VÄLKOMNA!
 
Kontakt
Cecilia Björklund Dahlgren, professor i danspedagogik vid Luleå tekniska universitet och verksamhetschef för Institutet Dans i skolan, cecilia.dahlgren@dansiskolan.se

Foto: Niklas Björling Foto: Niklas Björling
Kroppsmedvetenhet, glädje, fantasi, uttryck, delaktighet och lärande 

kl. 09.00 – 15.00 i Danslärarutbildningens vackra danssalar på Musikhögskolan i Piteå, Snickargatan 22. 

Kostnadsfritt (lunch och kaffe ingår). Begränsat antal platser.

I senaste Folkhälsomyndighetens mätning ser vi att endast 14% av svenska skolelever dagligen rör sig på ett sätt så att pulsen går upp. Skolprestation, kognitiva förmågor och hälsa påverkas negativt både på kort och på lång sikt av för lite fysisk träning. Även många barn i förskoleåldern rör sig alldeles för lite. 

Mer dans i skolan
Regeringens rörelsesatsning Mer rörelse i skolan handlar om insatser så att fler barn och unga ska röra sig varje dag. Nu lyfter Institutet Dans i skolan fram Mer Dans i skolan och särskild kompetensutveckling arrangeras för lärare i grundskolan och förskolepersonal.

Dans är ett ursprungligt språk och har alltid varit en viktig form för kommunikation mellan människor. Enligt läroplanerna ska skolan och förskolan sträva efter att erbjuda alla barn och elever fysisk aktivitet dagligen. Regeringens satsning ger stora möjligheter för barns och ungas eget skapande, bland annat dans i skolan och förskolan. Långt innan det att barnet uttrycker sig på annat sätt uttrycker det sig med sin kropp. I dansen tar man tillvara barns och ungas genuina behov av lek och rörelse. Dans överbryggar också gränser mellan människor, länder och kulturer. Att dansa varandras danser är att ta del av varandras kulturer som därmed skapar förståelse och delaktighet.

Mötesplats
Sommarakademin 2019 är en mötesplats för lärare, förskolepersonal, rektorer, och beslutsfattare för inspiration, kunskapsbildning och erfarenhetsutbyte.

Dans, hälsa och lärande lyfts fram i workshops, föreläsning, idéseminarium och samtal:
 • Kompetensutveckling med praktik och teori i samverkan
 • Dansens betydelse för barns utveckling och lärande
 • Eget skapande med fantasi, uttryck och inlevelse i fokus
 • Hur kan dans i skolan och dans i förskolan gå till? 
 • Parallella workshops där vi provar på hur man själv som lärare eller förskolepersonal kan arbeta med dansen i skolan och förskolan. Vi dansar och talar om mål, metoder, värdegrundsarbete, genus och musikval. 
 • Dans och integration samt dans och språkutveckling 
Ladda ner informationsblad.

Anmälan
Sommarakademin är kostnadsfri och vi bjuder också på kaffe och lunchsmörgås. 
Här kan du anmäla dig. Begränsat antal platser – först till kvarn.

Institutet Dans i skolan arrangerar Sommarakademin i samarbete med Piteå kommun och med stöd från Sparbanken Nord och Luleå tekniska universitet.

Välkomna!
Hans-Olof Utsi Hans-Olof Utsi

14 juni kl. 9.30 – 17.45
Plats: Moderna Museet, plan 2 auditoriet, Skeppsholmen, Stockholm
Institutet Dans i skolan arrangerar Sommarakademin i samarbete med Moderna Museet och Stockholms stads projektet Spring i benen.

 
Vi skapar en mötesplats för lärare, pedagoger, förskolepersonal, rektorer, politiker, danskonstnärer, kulturskapare och forskare för inspiration och erfarenhetsutbyte.
Ett möte mellan dans och konst där deltagarna får möta föreläsningar, utställningar och en dansföreställning men också själva prova på att dansa, måla, göra bildanalys och ta del av spännande metoder i den vackra grönskande försommaren på Skeppsholmen och Moderna Museet.

Mer dans i skolan!
När regeringen säger ”Mer rörelse i skolan” och Stockholms kommun har projektet ”Spring i benen ” säger vi ”Mer dans i skolan!”. Insikten om elevernas behov av fysisk aktivitet dagligen stärks och medvetenheten om att traditionellt idrottande inte räcker öppnar dörrarna för dans i skolan.
 
Vi bjuder in till en Sommarakademi på Moderna Museet för att manifestera dansens och konstens självklara plats på skolschemat och barns och ungas rätt till kultur, identitetsskapande och lärande.
 
Hur kan obligatorisk dansundervisning i skolan gå till?
Hur ser barns möte med konsten ut?
Kan museet vara ett alternativt klassrum?
Hur går dans och språkutveckling till?
Hur ser barns kreativitet ut?
Vad händer när eleverna dansar?
 
Anmälan
Anmälan till Sommarakademin är stängd. Kostnadsfritt (lunch och kaffe ingår)
Begränsat antal platser.

Program 14 juni
 
9.00 Registrering
Plats: Plan 4 vid huvudentrén
 
9.30 Välkomna!
Ann-Sofi Noring, överintendent Moderna Museet och Björn Sprängare, ordförande för Institutet Dans i skolan hälsar välkommen.
 
9.40 Dans är uttryck, inlevelse och empati
Möten i dans mellan barn, ungdomar, professionella danskonstnärer och musiker inleder sommarakademin i Auditoriet på plan 2.
 
10.10 Inspiration och reflektion kring barns möte med konsten och dansen
Maria Taube, intendent, Moderna Museet.
Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef, Institutet Dans i skolan och professor i danspedagogik.
 
10.45 –12.00 Valfria parallella workshops
 
Workshop A: Möt det osynliga i konsten
Workshop med intendent Ylva Hillström och konstpedagog Jessica Eldenstjärna, Moderna Museet. Vi ser teckningar av Hilma af Klint och De fem som skildrar en osynlig, andlig värld. Därefter skapar vi egna abstrakta bilder och automatiska teckningar.
 
Workshop B: Mer rörelse i skolan = Mer dans i skolan!
Deltagarna får fördjupa sig i att dans handlar om fysisk aktivitet och kroppsmedvetenhet men också mycket mer. Mötet med danspedagogiken för Dans i skolan sker genom de kulturella, sociala, kinestetiska, emotionella och estetiska aspekterna. Teori och praktik går hand i hand. Vi dansar tillsammans med skolelever och uttrycker tankar, idéer och känslor i dans under ledning av Cecilia Björklund Dahlgren.
 
Workshop C: Rörelse i konsten
Vi ser konst som skildrar rörelse av Niki de Saint Phalle, Atsuko Tanaka och Henri Matisse. Workshop med intendent Maria Taube.
 
Workshop D: Dans och språkutveckling
Dansläraren Ida Sandor har utvecklat projektet Dans, språk och identitet. Med hjälp av dansen som språk tar eleverna till sig kunskaper och utvecklar uttryck och identitet samtidigt som det handlar om fysisk aktivitet och det internationella språk som dansen är. I den här workshopen som leds av Ida Sandor får vi många nya idéer som direkt kan prövas i grundskola och förskola. Elever och lärare från Askebyskolan i Rinkeby och Kungsholmens grundskola medverkar i workshopen.
 
12.00 – 13.00 Lunch
På egen hand ser vi Sharon Hayes: Echo och Moderna Museets samling.
Plats: Plan 2 utanför Auditoriet
 
13.00 – 14.15 Valfria parallella workshops
 
Workshop E: Utomhusskulpturer
Tillsammans med Maria Taube, intendent på Moderna Museet, möter vi utomhusskulpturer på Skeppsholmen och gör egna verk av det vi hittar på marken.
 
Workshop F: Att skapa en långsiktig Dans i skolan-verksamhet
I den här workshopen får deltagarna kunskap i hur man kan förankra dansen som uttrycksform i skolan. Hur får man med sig skolledning och kollegor och hur hittar man finansiering och danslärare? Elisabeth Sörhuus, f.d. rektor och skolutvecklare, och Cecilia Björklund Dahlgren ansvarar för workshopen där konkreta exempel och strategier utvecklas och diskuteras.
 
Workshop G: Danssagor: dans – kropp – genus
Anna Lindqvist är biträdande rektor vid Lärarhögskolan, Umeå universitet, och kommer att berätta om dans, kropp och genus. Tillsammans med Anna får vi prova på Danssagor och veta mer om hur man kan arbeta med dans och genus i förskola och skola. Anna Lindqvist är fil. dr. i pedagogiskt arbete med särskilt fokus på dans i förskolan och skolan.
 
Workshop H: Dans och språkutveckling samt Dans och matematik
Dansläraren Malin Morin har utvecklat metoder för hur man kan dansa matematik. I den här workshopen får deltagarna själva prova på hur kroppen, rörelsen och dansen används för att nå målen i matematik. Dansläraren Ida Sandor har utvecklat projektet Dans, språk och identitet. Med hjälp av dansen som språk tar eleverna till sig kunskaper och utvecklar uttryck och identitet samtidigt som det handlar om fysisk aktivitet och det internationella språk som dansen är. I den här workshopen som leds av Ida Sandor får vi många nya idéer som direkt kan prövas i grundskola och förskola.
 
14.15 – 14.45 Kaffe
 
14.45 – 15.45 Dans, konst, hälsa och lärande
Många rapporter visar att stillasittandet och ohälsan hos barn och unga ökar. Vi presenterar och diskuterar hur vi kan nå nya grupper genom dansen och konsten.
Ulrika Nilsson från projektet Spring i benen berättar hur de arbetar för mer rörelse i skolorna i Stockholms stad. Maria Taube talar om det konstpedagogiska arbetet på Moderna Museet. Cecilia Björklund Dahlgren berättar om det nationella utvecklingsarbetet Dans i skolan. Kulturrådet informerar om Kulturrådets statsbidrag Skapande skola som öppnat många möjligheter för skolor som vill förankra arbetet med kultur i skolan.
 
15.45-17.00 Valfria parallella workshops
 
Workshop I: Streetdans på schemat
Ambra Succi är en efterfrågad dansare och koreograf från streetdansscenen. Workshopen vänder sig till alla som vill lära sig mer och fördjupa sig i streetdansens estetik, teknik och uttryck samt ta del av hur streetdans kan läras ut i skolan.
 
Workshop J: Danskroki
Tillsammans med konstpedagogerna och konstnärerna Malin Hillberg och Snezana Vuĉetíc Bohm fångar vi rörelse i teckning.
 
Workshop K: Danssagor – dans – kropp – genus
Anna Lindqvist är biträdande rektor vid Lärarhögskolan, Umeå universitet, och kommer att berätta om dans, kropp och genus. Tillsammans med Anna får vi prova på Danssagor och veta mer om hur man kan arbeta med dans och genus i förskola och skola. Anna Lindqvist är fil. dr. i pedagogiskt arbete med särskilt fokus på dans i förskolan och skolan.
 
Workshop L: Mer rörelse i skolan = Mer dans i skolan!
Deltagarna får fördjupa sig i att dans handlar om fysisk aktivitet och kroppsmedvetenhet men också mycket mer. Mötet med danspedagogiken för Dans i skolan sker genom de kulturella, sociala, kinestetiska, emotionella och estetiska aspekterna. Teori och praktik går hand i hand. Vi dansar tillsammans med skolelever och uttrycker tankar, idéer och känslor i dans under ledning av Cecilia Björklund Dahlgren.
 
17.15 Överraskning i Auditoriet
 
17.30 Vi dansar in försommaren och sommarlovet
Dans och musik vid Picassos skulpturgrupp Déjeuner sur l’herbe.
 
17.45 Sommarakademin avslutas

Dansen är ett av de mest ursprungliga språk vi människor har. Trots detta har inte dansen som konstform en starkare ställning i samhället. Kan det bero på att dans är kroppsligt och att vårt samhälle fortfarande räds kroppsliga uttryck? Dansen har stor betydelse för barn och ungdomar när det gäller att stärka den egna identiteten och våga ta plats i samhället. Inom #MeToo kan dansen visa vägen när det gäller att öka kroppsmedvetenheten och stärka respekten för integritet, varandras kroppar, uttryck och identitet.

Dansen som konstform har inte haft en tydlig plats i skolan i jämförelse med andra konstområden. Utvecklingsarbetet Dans i skolan där visionen är dans i skolan för alla har pågått sedan 1980-talet och intresset för dans i skolan ökar stadigt. Det har dock varit svårt att bredda intresset och öka ansvarstagandet för dansen i samhället p.g.a. fördomar mot dans, okunnighet, stämpeln av exklusivitet och många danskonstnärers och dansares ointresse för att nå ut till nya grupper t.ex. i den obligatoriska grundskolan. Det har tagit lång tid att arbeta med kunskapsbildning och attitydförändringar.

Institutet Dans i skolan har ett regeringsuppdrag med syftet

 • att alla elever ska få tillgång till dansen som kunskapsområde i skolan,
 • att stärka dans i skolan-området genom metodutveckling och forskning.


Institutet Dans i skolan ska inspirera och sprida kunskap till kommuner och skolor så att alla elever får möta dansen som uttrycksform i skolan. Utbildnings- kultur- och hälsopolitiska insatser samverkar för att förankra dansen i skolan. I dag har drygt 100 kommuner introducerat dans som kunskapsområde i skolan under ledning av danslärare.

Den senaste tiden har flera rapporter presenterats. Regeringens samling Mer rörelse i skolan handlar om insatser för att fler barn och unga ska röra på sig varje dag. Nordiska ministerrådet visar att två tredjedelar av de svenska skolbarnen rör sig mindre än en timme om dagen och att svenska barn rör sig minst av alla barn i Norden. Generation Pep-rapporten visar att flickor rör sig mindre än pojkar och tonåringar mindre än yngre barn. Stillasittandet ökar och sex av tio tonåringar spenderar tre timmar eller mer per dag sittandes framför en skärm utanför lektionstid. Samtidigt visar Folkhälsomyndighetens rapport att barn och unga är fysiskt aktiva 10 procent av tiden. 20 procent av tiden ägnas åt lågintensiva aktiviteter med en ansträngning som motsvarar en lugn promenad. Hela 70 procent av tiden klassas som lågaktiv där de är vakna och satt, halvlåg eller stod stilla.

Trots alarmerande rapporter om de stora farorna kring barns och ungas stillasittande är det ytterst få som lyfter fram dansen. Institutet Dans i skolan har många goda exempel på hur dansen är en form av fysisk aktivitet som når inaktiva elever som inte attraheras av traditionellt idrottande. Kraven på mer rörelse i skolan passar särskilt väl in på utvecklingsarbetet dans i skolan.

Vuxenvärlden står i vägen för elevernas rätt till dans i skolan. Eftersom en stor del av den vuxna befolkningen har gått igenom grundskola, gymnasium och kanske högskola utan att möta dansen som konstform är det inte konstigt att vuxenvärlden genom sitt svaga intresse för dans står i vägen för barns och ungdomars möjlighet att få tillgång till dansen i skolan. Rädsla för kroppsliga uttryck och okunnighet är några av anledningarna till att dansen som uttrycksform inte har fått en naturlig plats i skolväsendet och i samhället. Nyligen nåddes vi av nyheten att skolelever i Jukkasjärvi blivit befriade från dans i skolan och för sex år sedan gick Kammarrätten emot både skolans och Skolverkets beslut och gav föräldrarna rätt där de av religiösa skäl hade ansökt om att barnen skulle slippa vara med på dansen i skolan.

Det är upprörande att vuxnas fördomar och rädslor får stå i vägen för barns utveckling, hälsa och lärande med hjälp av dansen i skolan.

Hos barn finns ett genuint behov av lek, rörelse och dans tidigt och det är viktigt att de får möta vuxna som uppmuntrar detta. Dessutom har dansen en stor betydelse i många unga människors liv på fritiden på liknande vis som musiken. Hip hop och hela streetkulturen är viktig för många ungdomar och den tar nu plats på ett framgångsrikt vis i samhällsutvecklingen. Streetdansen har stor betydelse när det gäller att väcka intresse för dans hos nya grupper.

Efter #MeToo-uppropen hjälper Institutet Dans i skolan skolor att arbeta med värdegrund och samtyckeskultur med utgångspunkt i dansen. För dansaren är kroppen det främsta verktyget som det står i uppropet #tystdansa och därför är det så viktigt att från tidig ålder mötas kropp till kropp utan att det uppfattas som farligt eller sexistiskt. I den nya läroplanen för förskolan Lpfö18 tydliggörs bl.a. att barnens rätt till kroppslig och personlig integritet ska respekteras.

För att kunna förankra dansen i samhällsutvecklingen räcker det inte med satsningar från kulturområdet, utan dansen måste få en starkare ställning i skola och högskola. Tack vare utvecklingsarbetet Dans i skolan ökar intresset för dans i skolan och numera finns det danslärarutbildningar vid tre högskolor i landet. Det finns en stor efterfrågan efter danslärare och den nya lärarkategorin är en populär yrkesgrupp. Kartläggningar visar att dansläraren och danskompetensen efterfrågas och över 90% av danslärarna har anställning tre månader efter examen.

Nyckelord för dans i skolan är: dans, fysisk aktivitet, kroppsmedvetenhet, mångfald, delaktighet, integration, fantasi, självkänsla och lärande.

 • I dansen utgår man alltid ifrån barns och ungas genuina behov av lek, rörelse och dans.
 • Dans är kommunikation som ger eleverna möjlighet att gestalta och ge form åt inre bilder, tankar och känslor både som individ och i grupp.
 • Enligt läroplanen ska skolan sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen (Lgr 11) och här kan dansen få stor betydelse. Dansen ger ökad kroppsmedvetenhet och stärkt motorik.
 • Dans överbryggar gränser mellan människor, länder och kulturer. Att ta del av varandras danser och uttryck är att ta del av varandras kulturer och skapar förståelse och delaktighet.
 • Allt börjar med kroppen. Efter #Metoo-uppropen vill skolor ha hjälp med att arbeta med värdegrund, samtyckeskultur och dans med utgångspunkt i genusperspektiv
 • Dans är ett eget kunskapsområde och ger dessutom eleverna utsökta möjligheter till lärande t.ex. när man får dansa matematik, historia eller arbeta med dans och språkutveckling.


Skolan når alla barn. Det är viktigt att vi i skolan ger alla elever möjlighet att upptäcka dansen som uttrycksform för att stärka fysisk aktivitet, kroppsmedvetenhet, identitet, självkänsla och respekt för varandra. Allt börjar med kroppen!
 
Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef för Institutet Dans i skolan och professor i danspedagogik vid Luleå tekniska universitet
 

Mer information

Nyhetsarkiv