Loggan, röd med vit text

NYHETER

Foto: Hans-Olof Utsi Foto: Hans-Olof Utsi

Hösten 2020 ger Luleå tekniska universitet den fristående kursen "Att skapa dans för barn och unga, 7,5 hp". Kursen riktar sig till yrkesverksamma inom dansområdet och lärare från hela landet, som undervisar t.ex. vid kulturskolor, annan frivillig dansverksamhet, i grundskolan, inom förskolan eller är lärarstudenter.

Barns och ungas behov av fysisk aktivitet är stort och intresset för dans för barn och ungdomar ökar. Kursen vill ge ett vidgat perspektiv på danspedagogik för att lärare vid kulturskolor, skolor och förskolor ska kunna hitta metoder för att nå nya grupper med dansen.

Dansen som konstform och möten i dans
Fokus är dansen som konstform och möten i dans för nya målgrupper och i nya sammanhang t.ex.  dans – integration, dans – hälsa och lärande samt dans för barn och unga med funktionsvariation. Kursen ger också metoder för dans- och språkutveckling och begreppen dans, genus, uttryck, kroppsmedvetenhet, delaktighet, identitet och lärande utforskas.

Samarbete mellan LTU och Institutet Dans i skolan
Kursen är ett samarbete mellan Luleå tekniska universitet och Institutet Dans i skolan och syftar till att ge deltagarna en vidgad form av danspedagogik. Kursdeltagarna kommer få delta i den nationella Dans i skolan-biennalen, Dans hälsa och lärande som arrangeras 13–14 oktober i Piteå med 28 olika workshops och seminarier. Kurstillfälle två är deltagande i biennalen, mer information finns här

Metoder för att nå barn och unga och undervisning i grupp
Danspedagogik, konstnärligt pedagogiskt arbete och dansprojekt är viktiga teman för kursen. I kursen kommer deltagarna kunna utveckla nya metoder för att bl.a. nå barn och unga som ännu inte mött dansen som konstform.

Undervisningen sker i grupp i form av föreläsningar, auskultationer och dansträning. Utbildningen äger rum under fem tillfällen, fredagar (eftermiddag) samt lördagar (förmiddag) vid Musikhögskolan i Piteå och inbegriper även viss distansundervisning.  Den fristående högskolekursen är naturligtvis kostnadsfri för deltagarna. Kursen är öppen för sen anmälan.

Anmälan och mer information

Kursansvarig och examinator
Cecilia Björklund Dahlgren, professor i danspedagogik och
verksamhetschef för Institutet Dans i skolan
E-post: Cecilia.Bjorklund-Dahlgren@ltu.se
Tel: 070-586 15 15

Ett möte i dans i Sameskolan i Kiruna när elever från olika skolor möts och utforskar det internationella språket som dansen är.

I dansen uttrycker vi idéer, tankar och känslor och sånt som inte går att säga med ord. I den utmanande Corona-tiden kan vi inte dansa nära varandra istället dansar vi utomhus och inspireras till nya uttryck, inlevelse och närvaro genom dans på distans.

Institutet Dans i skolan vill i dag den 29/4 manifestera alla barns och ungas rätt till dans i skolan och önska alla en glad Dansens dag med mycket dans!

Hans-Olof Utsi Hans-Olof Utsi

Bland de kommuner och skolor som tilldelades medel för Skapande skola-projekt för läsåret 2018–2019 har 162 projekt fått medel för dans. Totalt fördelades 175 miljoner kronor till professionell kulturverksamhet i skolan och över 840 000 elever från förskoleklass till årskurs 9 i grundskolan och 25 000 förskolebarn beräknas ta del av satsningen.

”Skolan når alla barn. Därför är det viktigt att skolan ger alla elever möjlighet att upptäcka och utvecklas med hjälp av dansen som uttrycksform. Dansen har stor betydelse för barn och ungdomar när det gäller att utforska uttryck och eget skapande och att stärka den egna identiteten och våga ta plats i samhället. Därför är det glädjande att dansen tar så stor plats i projekten som tilldelas medel från Skapande skola!”, säger Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef för Institutet Dans i skolan och professor i danspedagogik vid Luleå tekniska universitet.

Dans som uttrycksform i skolan

”Dans som uttrycksform och konstform har inte haft lika stark ställning i skolan som andra estetiska ämnen t.ex. musik och bild men nu ökar intresset och ansvarstagandet för att stärka dansen i grundskolan och i förskolan. Det handlar både om eget utövande i dans och mötet med dansen som scenkonst. Flera kommuner har kunnat förankra dansen i skolan med stöd från Skapande skola-bidraget och därefter permanenta verksamheten bl.a. genom att engagera professionella danslärare”, säger Cecilia Björklund Dahlgren.

Över 8 000 professionella kulturaktörer engageras

261 kommuner, 122 fristående och två statliga huvudmän delade på bidraget Skapande skola. Ytterligare 60 fristående skolor tillkom då de deltar i aktiviteter tillsammans med de kommunala huvudmännen. Ansökningar kom från 260 kommuner och fler än 7 000 professionella kulturaktörer inom grundskolan och 1 000 inom förskolan har engagerats. Totalt fick Kulturrådet in 410 ansökningar med ett sammanlagt sökbelopp på 291 miljoner kronor, varav 30,5 miljoner gällde förskolan. Cirka 40 procent av ansökningarna hade med insatser för förskolan.

Kulturella och konstnärliga uttryck integreras i skolan

Bidraget Skapande skola syftar till att kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i förskolan och grundskolan, och att öka den professionella kulturverksamheten för och med barn och elever. Det utgör ett komplement till skolornas egen budget för kulturverksamhet i skolan och fördelas årligen av Statens kulturråd. Skapande skola har funnits sedan 2008 och omfattar nu hela grundskolan och förskolan.

Projekten som tilldelas medel ska:

 • ha fokus på barns och elevers eget skapande genom olika konstuttryck
 • ge eleverna möjlighet till konstnärlig fördjupning inom Kulturrådets konstområden
 • genomföras av kulturaktörer som uppfyller bidragets krav på professionalitet
 • genom de konstnärliga processerna medverka till att kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i förskolans och skolans verksamhet.

Institutet Dans i skolan ska inspirera och stödja kommuner, skolor och lärarutbildningar, så att alla barn och ungdomar får möjlighet att dansa i skolan och att möta dansen som scenkonst. Målen för Institutet Dans i skolan är:

 • att alla elever ska få tillgång till dansen som kunskapsområde i skolan,
 • att stärka dans i skolan-området genom metodutveckling och forskning.

Läs mer om 2018-2019 års fördelning på Kulturrådets hemsida.

Kontakt
Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef, Institutet Dans i skolan och professor i danspedagogik vid Luleå tekniska universitet. Mobil: +46 (0)70 586 15 15, e-post: cecilia.dahlgren@dansiskolan.se.

Coronaviruset har kastat in oss alla i en svår situation och därför flyttas den nationella Dans i skolan-biennalen från maj till 13-14 oktober i Piteå.

Vi hoppas att ni alla har möjlighet att delta och vill be er boka in dessa datum i era kalendrar!

Här kan ni se programpunkterna för Biennalen 2020: www.dansiskolan.se/biennal2020

Läs gärna vår artikel "Dans för ett hållbart samhälle". Dansen kan hjälpa oss förstå vad ett hållbart samhälle innebär och vad vi behöver göra.

Här kan du anmäla intresse för att delta i Dans i skolan-biennalen och få mer information via utskick!

Varmt välkomna till Piteå i oktober!

Dansen kan hjälpa oss förstå vad ett hållbart samhälle innebär och vad vi behöver göra. Det skriver arrangörerna bakom den sjunde Dans i skolan-biennalen i ett debattinlägg i Piteå-tidningen.

Precis som dansen är hållbar utveckling en process. Dansen kan hjälpa oss förstå vad ett hållbart samhälle innebär och vad vi behöver göra. Ju mer vi förtydligar dansens relevans i relation till FN:s globala mål för hållbar utveckling, desto bättre förutsättningar skapar vi för ökad inlärning, förbättrad hälsa samt ökad tillit till att vi alla kan vara med och påverka vår egen och planetens överlevnad.

Läs hela inlägget.

Debattinlägget är skrivet av Anna Lindqvist, universitetslektor i pedagogik och biträdande rektor vid Lärarhögskolan, Umeå universitet, Cecilia Björklund Dahlgren, professor i danspedagogik vid Luleå tekniska universitet, Eva Bojner Horwitz, ordförande för Institutet Dans i skolans Vetenskapliga råd., Björn Sprängare, ordförande för Institutet Dans i skolan.

Foto: Hans-Olof Utsi Foto: Hans-Olof Utsi

Dans på skolschemat, Agenda 2030 med hållbarhetsmål som koreograferas, workshops i dans och jojk, dans och språkutveckling, balett, jazzdans och streetdans, dans i förskolan och på gymnasiet, värdegrund, kroppslig integritet, samtyckeskultur och jämställdhet, forskning om dans, Norrdans och Våroffer, konst och vetenskap i samverkan. Programmet för årets Dans i skolan-biennal "Dans, hälsa och lärande" 6-7 maj i Piteå innehåller så mycket spännande!

Här kan du läsa mer och anmäla intresse för att få informationen direkt på mailen när anmälan till workshops och seminarier öppnar. Välkommen till Piteå!

Dans i skolan är så mycket mer än motion till musik. Enligt professor Eva Bojner Horwitz är dansens och musikens ordlösa kommunikation viktig inte bara för den enskilda eleven och skolan utan för samhället i stort, skriver Tidningen Förskolan i en artikel.

Eva Bojner Horwitz är professor i musik och hälsa vid Kungliga Musikhögskolan, KMH. Hon är kulturhälsoforskare samt medgrundare av Centrum för social hållbarhet, CSS, vid Karolinska institutet i Stockholm. Sedan i somras är hon även ordförande för Dans i skolans vetenskapliga råd.

Läs hela artikeln i Tidningen Förskolan.

Foto: Hans-Olof Utsi Foto: Hans-Olof Utsi

Institutet Dans i skolan samlar på exempel på dans i skolan för inspiration, erfarenhetsutbyte och för att kunna hålla kontakt med de som arbetar med dans i skolan. Här kan ni fylla i om ni har dans i skolan och berätta mer om hur ni arbetar.

Enligt läroplanen ska skolan sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. Intresset för dans i skola och förskola ökar och fler får nu tillgång till dansen som uttrycksform.

Etiketter: dans i skolan

En viktig Dans i skolan-manifestation har ägt rum i Karesuando när elever från sameskolorna i Kiruna och Karesuando dansade tillsammans 8 november 2019.

Eleverna fick utforska mötet mellan jojk och dans när jojkaren Lars-Ante Kuchmunen jojkade live när eleverna från sameskolorna i Kiruna och Karesuando dansade Rendansen. Det blev en unik upplevelse i Karesuando,18 mil norr om Kiruna, och en upptakt för ett spännande projekt  mellan dans, jojk, uttryck och identitet .

En dans i skolan-manifestation när elever från sameskolorna tillsammans med lärare, danskonstnärer och danslärare manifesterade dansens självklara plats i skolan.
Alla de fem statliga sameskolorna har ett dans i skolan-projekt med stöd från Kulturrådet.

Dansen utecklar det egna uttrycket

”Dans är ett ursprungligt språk som ger eleverna möjlighet att gestalta inre bilder, tankar och känslor både som individ och grupp. Dansen och skapandet ger många möjligheter som inte det verbala kan ge. Delaktighet, integration och identitet utvecklas när eleverna får dansa och utveckla det egna uttrycket och skapandet”, säger Cecilia Björklund Dahlgren, professor i danspedagogik vid Luleå tekniska universitet.

Årstidsdanser och flamenco

Med inspiration från den samiska kulturen hyllas de åtta årstiderna och koreografier framfördes t.ex. Hösten, Rendansen, Järv och ripor, Vindarna och Hjärtat. Dessutom bjöd flamencodansaren Tina Wezelius Grebacken på flamenco.

Gustaf Sixten Inga Gustaf Sixten Inga

”Jag tycker det är viktigt att alla barn får möjlighet att få känna på dansens härliga värld. Att få öppna alla sina sinnen”, säger Gustaf Sixten Inga som är rektor vid Sameskolstyrelsens förskola och ny ledamot i styrelsen för Institutet Dans i skolan.
 
”Jag dansar själv med barnen. Jag har gått 7,5p dansutbildning och försöker inspirera och entusiasmera pedagogerna i arbete med dans. Vi är med i ett dansprojekt där vi kontinuerligt får möta professionella danslärare, dansare, koreografer och även möta de andra sameskolorna/ förskolorna i dans”, säger Gustaf. ”För att utveckla dans i skolan måste huvudmännen och rektorerna driva arbetet framåt för att dansen skall ha sin naturliga plats på schemat i skolan. I förskolans nya läroplan lyfts dansen fram som en viktig grund i elevers utveckling”, förklarar han.
 
Gustaf Sixten Inga arbetar som rektor vid Sameskolstyrelsens förskola i Kiruna. Han har tidigare arbetat som förskolelärare och förskolechef i Kiruna kommun efter att utbildat sig till förskolelärare vid Luleå tekniska universitet och drivit friskola i Kiruna under drygt tio år. Gustaf Sixten Inga har även varit ordförande i Kiruna FF och platschef vid Kebnekaises fjällstation och han älskar att vistas ute på fjället.
 
”Som ny ledamot i styrelsen för Institutet Dans i skolan vill jag som rektor och pedagog verka för att dans i skolan skall vara en mycket viktig del av barn och ungas lärande. Jag vill verka för möten i dans mellan olika skolor/ förskolor med olika bakgrund och förutsättningar. Dansen bygger broar. Dessa broar är väldigt viktiga i vårt samhälle”, säger Gustaf Sixten Inga om utnämningen och arbetet som Institutet Dans i skolan bedriver.
 
Institutet Dans i skolan inspirerar och stödjer kommuner, skolor och högskolor, så att alla barn och ungdomar får möjlighet att dansa i skolan och att möta dansen som scenkonst. Målen för Institutet Dans i skolan är:
-       att alla elever ska få tillgång till dansen som kunskapsområde i skolan,
-       att stärka dans i skolan-området genom metodutveckling och forskning.
 
I styrelsen, som leds av ordförande Björn Sprängare, svensk jägmästare och tidigare företagsledare, sitter också Cecilia Björklund Dahlgren, professor i danspedagogik vid Luleå tekniska universitet och verksamhetschef för Institutet Dans i skolan; Elisabeth Sörhuus, tidigare rektor för Hjulsta Skolor i Stockholm och numera rådgivare i skolfrågor; Monica Johansson som har disputerat i matematik och lärande vid Luleå tekniska universitet; Anna Lindqvist som har disputerat i pedagogiskt arbete inom området dans och genus och är biträdande rektor vid Lärarhögskolan, Umeå universitet och Ylva Sundkvist, kommunchef i Piteå och tidigare divisionschef vid Norrbottens läns landsting.

Gustaf Sixten Inga, foto: Hans-Olof Utsi
Gustaf Sixten Inga, foto: Hans-Olof Utsi
Danssal vid LTU i Piteå. Foto: Hans-Olof Utsi Danssal vid LTU i Piteå. Foto: Hans-Olof Utsi

Trots att forskning visar att dans stärker barns kommunikation, empati och självkänsla är det ofta en nedprioriterad lärprocess på skolor och lärosäten. Med det som bakgrund väljer nu delar av lärarutbildningarna vid Luleå tekniska universitet att satsa på dans som pedagogiskt verktyg, skriver LTU i en artikel.

– I dansen kan barn uttrycka det som inte går att säga med ord samtidigt som de lär känna sig själva och sina kamrater. Det är en uttrycksform som utvecklar barns empati för sina medmänniskor, säger Cecilia Björklund-Dahlgren, professor i danspedagogik vid Luleå tekniska universitet, och poängterar att dansen som uttrycksform är ett utmärkt sätt att adressera komplicerade frågor redan vid en tidig ålder.

Läs hela artikeln på LTU:s hemsida.

Foto: Hans-Olof Utsi Foto: Hans-Olof Utsi

Den sjunde Dans i skolan-biennalen har temat "Dans, hälsa och lärande" och äger rum 6-7 maj 2020 i Skellefteå och Piteå.

Biennalen är en nationell mötesplats för barn och ungdomar, lärare, danskonstnärer, rektorer, danslärare, kulturskapare, forskare, beslutsfattare och näringslivet för inspiration, kunskapsutveckling, erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande.

Mer information kommer, boka in datumen redan nu!

Eva Bojner Horwitz. Foto: Hans-Olof Utsi Eva Bojner Horwitz. Foto: Hans-Olof Utsi

Institutet Dans i skolan har instiftat ett vetenskapligt råd för att främja och lyfta forskningsrelaterade frågor inom dans och lärande. Rådet består av disputerade forskare och experter. Professorn i musik och hälsa, med dr Eva Bojner Horwitz, vid Akademin för musik, pedagogik och samhälle vid Kungl. Musikhögskolan (KMH), är ny ordförande för det Vetenskapliga rådet från 1 juli 2019.

Eva Bojner Horwitz är kulturhälsoforskare, specialiserad inom psykosomatisk medicin, konstnärliga aktiviteter, dans & musik, samt medgrundare av och utbildningsansvarig vid Centrum för social hållbarhet, CSS vid Karolinska Institutet i Stockholm. Hon forskar vid Institutionen för klinisk neurovetenskap vid KI samt vid KMH.

”Det är med stor glädje och intresse jag har tackat ja till att bli ordförande i Institutet Dans i skolans Vetenskapliga råd. Det händer otroligt mycket inom dans i skolan, men det behövs mer forskning kring dansens och musikens betydelse för barn och unga i skolan”, säger Eva Bojner Horwitz. ”Dansen når vårt medvetande på ett djupare plan än vad orden förmår och kan därmed bidra till ökad empati, känsloreglering och livskvalitet i våra skolkontexter. Den kan därigenom påverka inlärning, kreativitet och stimulera våra lärandemiljöer på ett lustfyllt sätt så att fler känner glädje i skolan”, fortsätter hon.

Det Vetenskapliga rådets vision är ”att stärka dansens roll i skolan genom forskning och utbildning” och bildades vid den Nordiska Forskarkonferensen 2010 vid Luleå tekniska universitet i Piteå.

Det vetenskapliga rådet ska:

 • Verka för och stimulera forskning, utveckling, utbildning och kunskapsspridning av/inom Dans i skolan
 • Verka för fortsatt uppbyggnad av ett svenskt tvärvetenskapligt forskarutbildningsprogram med inriktning på området Dans i skolan.
 • Etablera en nordisk plattform för att stimulera forskning och samarbeten kring utbildningsprogram inom området Dans i skolan.
 • Knyta internationella samarbetspartners och forskarkontakter med inriktning på Dans i skolan

Övriga ledamöter är:
Anna Lindqvist, biträdande rektor vid Lärarhögskolan, Umeå universitet. Disputerade 2010  med avhandlingen Dans i skolan – om genus, kropp och uttryck. Fil. dr. i Pedagogiskt arbete med särskilt fokus på dans i förskolan och skolan. Har bakgrund som förskollärare, grundskollärare och danslärare, samt mångårig erfarenhet av undervisning på lärarutbildningen i Umeå.

Cecilia Björklund Dahlgren, professor i danspedagogik på konstnärlig grund vid Luleå tekniska universitet och initiativtagare till det nationella utvecklingsarbetet Dans i skolan samt stiftare av Stiftelsen Institutet Dans i skolan.

Christer Wiklund är fil.dr i pedagogik, professor i musikpedagogik, samt tidigare prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande vid Luleå tekniska universitet i Piteå.

Lena Hammargren, professor i teatervetenskap vid Stockholms universitet och professor i dansvetenskap, Stockholms konstnärliga högskola (SKH). Arbetar bl a vid Institutionen för danspedagogik, Dans och Cirkushögskolan, som ingår i SKH.

Mer information
Institutet Dans i skolans vetenskapliga råd 

Barn är stilla i snitt 70 procent av sin vakna tid, visar Folkhälsomyndighetens studie. Det är oroväckande att samhällets yngsta medborgare inte ges bättre förutsättningar av vuxenvärlden att röra sig mer särskilt under den tid de befinner sig i skolan. Genom dans i skolan kan barn och unga ges möjligheter till rörelse, ökad motorik och kroppsmedvetenhet med utgångspunkt i leken.

Skolan når alla barn, även de som kanske inte har råd eller möjlighet att delta i fritidsaktiviteter efter skoltid. Dans utvecklar motoriken, ger koordinationsförmåga, balans, snabbhet och stärker muskulaturen. Dansen är dessutom en form av fysisk aktivitet som når inaktiva elever som inte attraheras av traditionellt idrottande.
Regelbunden fysisk aktivitet har en mängd positiva hälsoeffekter, både fysiska och psykiska skriver Folkhälsomyndigheten. Effekterna visas i vetenskapliga studier och kan ses på bland annat kondition, balans, styrka, BMI, sömnkvalitet och koncentrationsförmåga. Därför rekommenderar bland annat WHO minst 60 minuters måttligt ansträngande fysisk aktivitet per dag.

Kroppen är skapt för att vara i rörelse, inte för att sitta still. Rörelse gör hjärtat starkare, bygger upp skelettet, minskar stresshormoner i blodet, motverkar övervikt och ökar välbefinnandet. Dessutom har rörelse en grundläggande betydelse för energibalans, fysisk prestation och kroppsutveckling skriver Riksidrottsförbundet. Dansen stimulerar dessutom hjärnan, minnet, kreativitet och människans sociala förmåga. Och utöver detta händer mycket annat när barn och unga får möta dansen som uttrycksform i skolan. I dag har drygt 100 kommuner introducerat dans som kunskapsområde i skolan under ledning av danslärare. Dans är kommunikation som ger eleverna möjlighet att gestalta och ge form åt inre bilder, tankar och känslor både som individ och i grupp. Dans är en form av fysisk aktivitet som överbryggar gränser mellan människor, länder och kulturer. Trots detta har ännu inte alla elever fått möta dansen som uttrycksform i skolan. Att ta del av varandras danser och uttryck är att ta del av varandras kulturer och skapar förståelse och delaktighet.

Låt barn och unga i förskola, skola och på gymnasiet möta dansen för att minska stillasittandet och samtidigt få chansen att utvecklas genom dansen som uttrycksform. Se till att dansen blir ett naturligt inslag i skoldagen!

Institutet Dans i skolan arbetar sedan länge med utvecklingsarbetet dans i skolan. Ta kontakt med oss om du vill veta mer om vår verksamhet eller starta dans i din förskola eller skola!

Datum och tid: 29 augusti 2019 kl. 14.00 – 17.00
Plats: Nordanå kulturcentrum, Skellefteå
Sommarakademin vänder sig till lärare och förskolepersonal


Enligt läroplanen ska skolan sträva efter att erbjuda alla elever fysisk aktivitet dagligen. Nu ökar intresset för dans i förskolan och skolan. Regeringens rörelsesatsning ger ökade möjligheter för mer rörelse för barn och unga och många skolor står i startgroparna för dansprojekt.

Dans är ett ursprungligt språk och har alltid varit en viktig form för kommunikation mellan människor. Genom dansen som uttrycksform får eleverna utrycka sina egna idéer, tankar och känslor. Utöver den fysiska aktiviteten som dansen ger så får eleverna arbeta med eget skapande samt begreppen uttryck, inlevelse, fantasi, genus, kroppsmedvetenhet och identitet. ”Dansen ger så mycket mer än fysisk aktivitet. I dansen lär man känna sig själv och sina kamrater och man kan berätta sånt som inte går att säga med ord”, säger Cecilia Björklund Dahlgren. 

Sommarakademin riktar sig till alla som startat dansprojekt och de som vill stärka dansen i förskola och skola. Det blir föreläsning, exempel och workshops samt erfarenhetsutbyte: 

 • Kompetensutveckling med praktik och teori i samverkan
 • Dansens betydelse för barns utveckling och lärande
 • Eget skapande med fantasi, uttryck och inlevelse i fokus 
 • Hur kan dans i förskolan och skolan gå till?
 • Workshops där vi provar på hur man som lärare och förskolepersonal själv kan arbeta med dansen i skolan. Vi dansar och talar om mål, metoder och musikval
 • Hur kan dansen stärkas i förskolan och skolan? Idéer, erfarenhetsutbyte och konkreta förslag t.ex. treåriga dans i skolan-projekt
 • Dans och integration samt dans och språkutveckling


Medverkande
- Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef Institutet Dans i skolan och professor i danspedagogik vid LTU
- Dansande barn

Anmälan
Sommarakademin är kostnadsfri och vi bjuder också på kaffe och smörgås. Anmäl er  här så snart som möjligt. Begränsat antal platser – först till kvarn.

Ladda ner informationsblad.

Välkomna!

Mer information

Nyhetsarkiv