Loggan, röd med vit text

Historisk exposé
1986-2015

1986

Kulturrådet startar särskild satsning med dans i skolan på uppdrag från Utbildningsdepartementet.

Kulturrådet startar dansfrämjande verksamhet i relation till kommuner och skolor.

1986–1993

Kulturrådet fördelade statsbidrag till dans i skola-verksamhet till 25 kommuner på uppdrag av Utbildningsdepartementet.

1989–1990

Kulturrådet samverkar med Danshögskolan rörande bl.a. metodutvecklingsarbete – läromedel och skriften Dans i skolan.

1992

Kulturrådet tar initiativ till försöksverksamhet med länsdanskonsulenter (Norrbotten, Västerbotten och Skåne)

1997

Kulturrådet får särskilda resurser för länskonstnärsverksamhet (regionala dans- och konstkonsulenter). Syftet var att stärka konstområden med s.k. svag struktur. Prioriterade målgrupper: barn, ungdomar och dans i skolan – verksamhet. Finansiering från regionerna och staten ( Kulturdepartementet.)

1999

Kulturrådet tar tillsammans med högskolor och universitet initiativ till dans i lärarutbildningar och högskolor i fyra regioner med stöd från Utbildningsdepartementet.

2003

Musikhögskolan i Piteå (Luleå tekniska universitet) startar Sveriges första danslärarutbildning 140–180 poäng.

2005

Dans finns under ledning av danspedagoger/koreografer i många kommuner (dans i grundskolan i ca 80 kommuner och dans i gymnasieskolan i ett 50-tal kommuner).

Efterfrågan på danspedagoger till utbildningsväsendet är mycket stor i hela landet.

Stort intresse för dans i skolan finns inom den nationella satsningen för att främja fysisk aktivitet hos barn och ungdom som initierats av Utbildningsdepartementet.

2006
Programmet Dans i skolan startar
Statens kulturråd tar tillsammans med Myndigheten för skolutveckling och Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom (NCFF) initiativ till ett gemensamt nationellt utvecklingsprogram – Dans i skolan.


Utbildningspolitik, kulturpolitik och hälsopolitik samverkar.

Målet är att främja fysisk aktivitet så att alla elever ska få tillgång till dansen som kunskapsområde och att genom dansen främja lärandet.

Programmet Dans i skolan och Luleå tekniska universitet med Musikhögskolan och Danslärarutbildningen i Piteå tar initiativ till ett nätverk för dans i lärarutbildningar och högskolor. Dans i högskolan finns 2006 på Danshögskolan i Stockholm och vid 8 andra högskolor i landet (Exempel: Musikhögskolan i Piteå med Sveriges första Danslärarutbildning, Musikhögskolan i Malmö, Karlstads och Örebros universitet har också introducerat dans i sina utbildningar. )

NCFF tar tillsammans med programmet Dans i skolan initiativ till
dokumentation Dans i skolan. Syftet är att lyfta fram den dolda kunskap som finns i mötet mellan elever, danslärare, koreografer och lärare.

En omfattande kartläggning över dans i skola verksamhet görs i hela landet. Med hjälp av arbetsmarknadsinsatser engageras dokumentatörer vid Myndigheten för skolutveckling i Karlstad, Göteborg, GIH, Danshögskolan i Stockholm och vid Musikhögskolan i Piteå samt vid NCFF Örebro universitet. De goda exemplen av dans i skola verksamheten samlas i en databas i Örebro hos NCFF. Syftet är att sprida de erfarenheter som finns till nya skolor.

Genom programmet Dans i skolans kontinuerliga nätverksbyggande mellan skolor, lärarutbildningar, musikhögskolor, Danshögskolan, Myndigheten för skolutveckling och Skolverket förstärks kunskapsutvecklingen och medvetenheten för dans i utbildningsväsendet.

Flera länder visar stort intresse för den svenska modellen av hur dans introduceras i skolan. Exempel på detta är Dance au cœur, där franska koreografer skapar dans tillsammans med barn, engelska Billy Elliot-satsningen, Barn, ungdom och dans i Norden, danssamarbetet inom Barentsregionen och samarbetet mellan Sydafrika och Sverige. Programmet Dans i skolan medverkar i ett internationellt nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte för att stärka dansens roll i barns och ungas liv och i utbildningsväsendet. Samtidigt sker ett internationellt nätverksbyggande mellan flera olika regioner i Sverige och internationella aktörer. De regionala danskonsulenterna spelar en mycket viktig roll i nätverksbyggandet.

Danslärarutbildningen vid Musikhögskolan i Piteå /Luleå tekniska universitet får en ökad legitimitet för det konstnärligt pedagogiska utvecklingsarbetet inom området Dans i skolan med stöd från Utbildningsdepartementet. Intresset för dans inom den akademiska världen ökar

2007
Sveriges första Dans i skolan – biennal arrangeras på Kungliga Operan i Stockholm
Syftet är att vartannat år skapa en nationell mötesplats för lärare, rektorer, danskonstnärer, forskare och beslutsfattare inom dans i skolan området. Barn dans och yttrandefrihet manifesterades när skolelever från Litauen, Frankrike och Sverige visade att dansen har en självklar plats på schemat. Hedersgäster var Frankrike och deras framgångsrika arbete med dans i skolan under ledning av koreografer lyftes fram

2008

Programmet Dans i skolan avlutas efter ett framgångsrikt treårigt samarbete 2005 - 2008 eftersom Myndigheten för skolutveckling läggs ner och det nationella utvecklingsarbetet vidareutvecklas.

Regeringen tar intiativ till Skapande skola- satsningen( Statsbidrag till kommunerna för kultur i skola- verksamhet ) som får stor betydelse för utvecklingen av dans i skolan i Sverige.2008-09 : högstadiesatsning, 2009-2010 : mellanstadiet och 2011-12: Skapande skola för låg-, mellan och högstadieelever i hela Sverige

2009
Det nationella utvecklingsarbetet Dans i skolan flyttas ut från Kulturrådet.
Syftet är att fortsätta det nationella främjandet inom området dans i skolan från förskola, grundskola, gymnasium och högskola. För att kunna stärka dans i skolan - verksamheten i Sverige krävs ett strategiskt arbete för forskning inom området dans och lärande.
Det är viktigt att flera aktörer ansvarar för finansieringen. Samverkan sker mellan utbildnings- och kulturpolitik.

23 mars 2009 invigdes Institutet Dans i skolan.
Målen för Institutet Dans i skolan är att .
alla elever ska få tillgång till dansen som kunskapsområde i skolan
stärka området dans i skolan genom metodutvecklingsarbete och forskning.

Sveriges andra Dans i skolan – biennal arrangeras i Piteå hösten 2009
Ett nationellt möte för inspiration och erfarenhetsutbyte. Den israeliske koreografen Ohad Naharin är hedersgäst och hans koreografi Kamuyot som dansas av en ung Riksteaterensemble som turnerat runt med skolföreställningar i hela Sverige lyfts fram.

2010
Institutet Dans i skolan arrangerar den första nordiska forskningskonferensen inom området Dans och lärande i Piteå. Forskningsstrategiska insatser diskuteras med representanter från de nordiska länderna och ett nordiskt nätverk bildas.


Institutet Dans i skolan främjar doktorandtjänster och Luleå tekniska universitet anställer den första doktoranden inom dans och lärande.

2009 – 2011 Luleå tekniska universitet är huvudman för Institutet Dans i skolan.


2010 En infrastruktur är under uppbyggnad och det finns 19 regionala danskonsulentverksamheter i Sverige. Dessa finansieras med stöd från regionerna och staten. Ett prioriterat område är barn och unga och danskonsulenterna är bl.a länken mellan eleverna, skolan och danslivet.

2011
Stiftelsen Institutet Dans i skolan bildas.

Institutet får en självständigare roll och blir en verksamhetsstiftelse.


Genombrott för dans i skolan i Sverige:

Dans i skolan i 100 kommuner


Ett hundratal dans i skolan-projekt inom ramen för regeringens Skapande skola-satstning.

Examensrätt för ny lärarkatgori: dansläraren, som tar plats i de svenska skolorna. För området dans och lärande är detta ett viktigt erkännande och det ger dansen som kunskapsområde i skolan den legitimitet som är nödvändig för att stärka dansen i skolans vardag och i den akademiska världen.

Alla lärarutbildningar måste ha gedigen forskning och därför är det nödvändigt att metodutveckling och forskning inom området dans och lärande utvecklas. Institutet Dans i skolan har till uppdrag att utveckla forskningsstrategierna i samverkan med landets högskolor.

2012

9-10 februari 2012 arrangeras den tredje Dans i skolan-biennalen, denna gång i Kiruna. Bredd och elit i samverkan.

2013
Internationell plattform "Dans och lärande"

2014
Dans i skolan-Biennal i Piteå och Skellefteå. Många internationella danskonstnärer medverkar.

Skapande skola.

2015

Nationell strategi: Dans i skolan för alla!
- Dans, språk och identitet i förort och glesbygd
- Dans och annorlundaskap (demokrati, integration och jämställdhet med utgångspunkt i dans och tillsammans med professionella danskonstnärer)
- 100 tim mer fysisk aktivitet i skolan ger plats för dans
- Dans och lärande (Dansmatte, dansad historia och dans och språkutveckling

2016
Dans i skolan-biennal i Stockholm

2017
Utvecklingsarbetet ”Dans och integration i skola och högskola”

2018
Dans i skolan-biennal och nordisk forskningskonferens i Skellefteå och Piteå